The Department of Applied Physics and Materials Science of Kyiv Academic University is based in the following research institutions of  the National Academy of Sciences of Ukraine:E.O. Paton Electric Welding Institute

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Institute for Scintillation Materials

The main objective of the Department is the training of highly qualified competent specialists with developed scientific thinking, who have the fundamental knowledge and practical skills needed to solve actual innovation and research problems. This objective is fulfilled by students gaining the set of competencies that allow them successful implementation of the projects in research activities on materials science, development, analysis, processing of modern materials and structures made of them.


The course aims to provide participants with a profound understanding of the theoretical foundations, practical implementation, and emerging trends in the integration of digital twins within the realms of advanced materials and sustainable structural design. It helps to bridge the gap between theory and practice, empowering learners to leverage digital twins for the development of innovative materials and environmentally conscious environment.


Мета курсу «Фундаментальні основи та технології сучасної електрометалургії» полягає в підготовці здобувачів вищої освіти до використання спеціальних знань та навичок у галузі електрометалургії, та розвитку їхніх інженерних та наукових здібностей. Для цього здобувачам надаються глибокі знання та навички, зокрема в питаннях виробництва спеціальних металів, легованих сплавів та інших продуктів з використанням електролізу та електрометалургійних процесів, розглядаються аспекти сталого розвитку та енергоефективності в металургії. Також здобувачі мають розуміти важливість збереження ресурсів та зменшення впливу на довкілля в сучасних металургійних технологіях, знати нормативи безпеки та стандарти якості виробництва металів.

Основним предметом вивчення програми курсу є металургійні та технологічні процеси, що визначають якість, ефективність і безпеку в галузі електрометалургії.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Фундаментальні основи та технології сучасної електрометалургії» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів розуміння фундаментальних принципів сучасної електрометалургії, навички розв'язування практичних завдань і здатність до використання сучасних технологій та інновацій.


Метою курсу «Основи управління науковими проєктами» є формування знань в області формулювання та управління науковими проектами в області матеріалознавства, оволодіння базових загнань проектного менеджменту та інструментарію креативного мислення; здатність провести аналіз ринку сучасних матеріалів та технологій для подальшого обґрунтування проектних пропозицій та грантових заявок в системі освітніх і наукових грантів на національному та міжнародному рівні; розуміння критеріїв оцінювання наукових проектів та перспектив їх подальшої комерціалізації, аналіз результатів наукової творчості; вибір інструментів фінансування наукових проєктів залежно від специфіки наукових досліджень, розуміти принципи створення нових матеріалів; вміти використовувати сучасні інформаційні  джерела національного та міжнародного рівня для оцінки актуальності досліджень і наукової діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: навики роботи з англомовною документацією, технічний переклад текстів з матеріалознавства, підготовка презентації за темою досліджень, розвиток педагогічної майстерності.


Метою курсу «Семінар з наукових досліджень» є отримання знань та вмінь проведення самостійних наукових досліджень за типовими напрямками в матеріалознавстві, технології матеріалів та споріднених процесах, а також розвиток soft skills та освітніх навичок в сфері матеріалознавства, отримання знань та практичних умінь комунікації та презентації наукових результатів в рамках виконання наукових досліджень.

Основним предметом вивчення програми курсу є наукові проекти, їх структура, порядок реалізації та типові вимоги до отримуваних фундаментальних і прикладних результатів, презентація знань, фундаментальних і прикладних результатів наукового проекту аудиторії з різним рівнем попередньої підготовки.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Семінар з наукових досліджень» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики проведення самостійних наукових досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки: базові знання з матеріалознавства, управління проектами та інноваційна діяльність.

Курс супроводжується практичними завданнями, які магістри виконують під час самостійної роботи. Набуті знання та навики є важливим інструментом для майбутньої самостійної наукової, інноваційної чи педагогічної діяльності.


Метою навчальної дисципліни «Фундаментальні основи з'єднання та обробки матеріалів» є формування комплексного уявлення про основні фундаментальні концепції та технології зварювання, з’єднання та обробки матеріалів. Лекційний курс супроводжується індивідуальними практичними завданнями, які магістри виконують під час самостійної роботи. Кінцевою задачею курсу є підготовка студентів до кар’єри у наукоємних галузях промисловості та науково-дослідних організаціях, де вони зможуть застосувати свої знання та навички для виконання різноманітних практичних завдань і зробити внесок у розробку та впровадження нових методів і технологій з’єднання та обробки матеріалів, аддитивного виробництва, аналізу надійності складних конструкцій та компонентів. Крім того, курс має сприяти розвитку культури безпеки та якості у промисловому виробництві шляхом прищеплення студентам важливості безпечних практик, контролю якості та постійного вдосконалення.

Результати навчання: Навчальна дисципліна «Фундаментальні основи з'єднання та обробки матеріалів» пов’язаний із дисциплінами фахової підготовки зі спеціальності 132 Матеріалознавство, та його викладання формує у студентів: розуміння фізичних, фізико-хімічних, металургійних та механічних процесів, що визначають можливість та якість з’єднання різних матеріалів; уявлення про різні технологічні методи зварювання та з’єднання; знання про особливості з’єднання типових матеріалів різних класів, зокрема, металів, композитів, полімерів, тощо; розуміння важливості заходів безпеки та охорони оточуючого середовища; розуміння про порядок застосування зварювальних, з’єднувальних і споріднених технологій у різних галузях промисловості, таких як будівництво, аерокосмічна та автомобільна промисловість, тощо; навички проведення базових розрахунків з метою аналізу основних процесів при з’єднанні матеріалів і оцінки якості та надійності з’єднань.


Мета навчального курсу полягає в наданні слухачам глибоких знань про процеси деформування та руйнування матеріалів і конструкцій, а також в розвитку навичок аналізу та прогнозування фізико-механічних процесів в конструкційних матеріалах під дією зовнішнього впливу. Цей курс дозволить розширити розуміння фундаментальних принципів механіки матеріалів, вивчити процеси деформування матеріалів під впливом навантажень і зрозуміти, як ці деформації впливають на міцність та роботоздатність конструкцій, ознайомитись з різними методами визначення міцності та тріщиностійкості матеріалів і конструкцій, включаючи лабораторні дослідження та обчислювальні методи. Це допоможе слухачам розвити навички аналізу, проектування та вдосконалення матеріалів і конструкцій, що є важливими для інженерної сфери, будівництва, аерокосмічної промисловості, автомобілебудування та багатьох інших галузях.

The lecture course “ADVANCED POWDER TECHNOLOGIES” is based on practical R&D experience of nanostructured materials from their synthesis to consolidation. The main principles of material structure engineering are considered. Examples of the application of modern technologies like Spark-plasma sintering, Microwave sintering, and Rate-controlled sintering for manufacturing of bulk nanostructured materials of various functional purposes are given.


The course of lectures INTRODUCTION TO POWDER TECHNOLOGY is devoted to the basics of working with nanostructured objects, for example, nanopowders, nanofibers, etc. Within the framework of the proposed course of lectures, the listeners will be introduced to research on the synthesis and consolidation of ceramic nanocomposites using such modern methods as Sperk-Plasma Sintering, Microwave sintering and Rate-controlled sintering. The advantages of nanostructure materials compared to traditional materials with a micron grain size will be shown.

This course, "Machine Learning in Materials Lifecycle," offers a comprehensive introduction to the intersection of machine learning and materials science. Designed for undergraduate students and business professionals with limited technical background, the course spans four 2-hour lectures. It covers the basics of machine learning and materials science, and delves into how machine learning algorithms can be applied across the materials lifecycle—from discovery and development to production, testing, application, and recycling. Through case studies and real-world examples, participants will gain insights into the transformative impact of machine learning on materials science, preparing them for future opportunities and challenges in this interdisciplinary field.

Представлений курс лекцій містить огляд сучасних уявлень про процеси перетворення, що відбуваються у металах та сплавах. Під терміном «перетворення» тут розуміються процеси, що призводять до формування та зміни структури твердих тіл: розподіл атомів у кристалічній граткі, атомне впорядкування, процеси кристалізації, фазові перетворення у твердому стані, поліморфні і мартенситні перетворення, тобто такі, які  не супроводжуються перерозподілом хімічних елементів у твердому розчині. Ці знання сприятимуть глибокому розумінню процесів структуроутворення у сучасних матеріалах і підготують до розв'язання фундаментальних та практичних задач у галузі сучасного матеріалознавства.

Курс містить  необхідні початкові знання про матеріали, методи їх класифікації, структуру та властивості, визначає переваги та недоліки різних матеріалів - сталей, чавунів, легких сплавів - алюмінієвих та магнієвих, неметалевих матеріалів. Запропоновваний курс пропонує студентам широкий огляд різноманітних типів матеріалів та їхніх властивостей. Це допоможе студентам зрозуміти класифікацію матеріалів та їх застосування в різних сферах. Курс дає фундаментальні знання, необхідні для подальшого вивчення матеріалознавства та спеціалізації в цій галузі. Ці знання сприятимуть глибокому розумінню матеріалів і підготують до розв'язання фундаментальних та практичних задач у галузі сучасного матеріалознавства.

Курс містить вичерпний огляд методів вивчення хімічного складу, структури та властивостей сталей і сплавів, а також включає практичні навички, необхідні для проведення лабораторних досліджень і аналізу даних. Ці знання сприятимуть глибокому розумінню матеріалів і підготують до розв'язання фундаментальних та практичних задач у галузі сучасного матеріалознавства.


The purpose of the course is to form a comprehensive understanding of the main fundamental concepts and technologies of joining and processing of advanced materials. The course forms an understanding of physical, physico-chemical and mechanical processes that determine the possibility and quality of joining various materials; understanding of technological methods of welding and joining; knowledge about the peculiarities of connecting typical materials of different classes; skills of conducting basic calculations for the purpose of analyzing the main processes when joining materials and assessing the quality and reliability of joints and structures.