Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); практика/семінар/лабораторні – 1 год в тиждень (15 годин); самостійна робота – 105 год, диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Микола Іванович Сліпченко

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).

   


  Лектор: докт. фіз.-мат. наук, Сліпченко Микола Іванович, naukovets.big@gmail.com

  Семінарські заняття: докт. фіз.-мат. наук, Сліпченко Микола Іванович, naukovets.big@gmail.com

  Платформа для онлайн підключення:

  Zoom


 • Тема 1. Методи мікроскопії

  ·         Оптична мікроскопія (флуоресцентна, конфокальна, двофотонна)
  ·         Електронна мікроскопія
  o   Скануюча електронна мікроскопія (SEM), дифрактометрія зворотного розсіювання електронів (EBSD), сфокусований іонний промінь (IFB)
  o   Трансмісійна електронна мікроскопія (TEM)
  o   Скануюча тунельна мікроскопія (STM)
  ·         Атомно-силова мікроскопія (AFM)
  ·         Рентгенівська мікроскопія

  ·         Ультрафіолетова мікроскопія


 • Тема 2. Спектроскопічні методи

  Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (XPS)
  Рентгеноструктурний аналіз (XRD)
  Інфрачервона спектроскопія (FTIR), Нанорозмірна інфрачервона спектроскопія (AFM-IR)
  Раманівська спектроскопя
  Спектроскопія ядерного магнітного резонансу
  Енергодисперсійна спектроскопія (EDS)
  Оже-електронна спектроскопія
  Спектроскопія втрат енергії електронів на відбиття (REELS)
  Спектроскопія ультрафіолетового-видимого ближнього ІЧ-діапазону (UV-VIS)

  Мас-спектрометрія вторинних іонів за часом прольоту (ToF-SIMS)

 • Tema 3. Інші методи

  Змочування: Контактний кут
  Щільність: Гелієва пікнометрія
  Пористість: Ртутна порозиметрія
  Твердість: Наноідентування
  Хімічний склад: Електронно-зондовий мікроаналіз (EPMA)
  Топографія поверхні: Оптична профілометрія
  Межа текучості, межу міцності
  Коефіцієнт Пуассона
  Коефіцієнт теплового розширення (КТР)

  Zeta-потенціал

 • Тема 4. Електричні характеристики

 • Тема 5. Термічний аналіз

  Термогравіметричний аналіз (TGA) 
  Диференціальна скануюча калориметрія (DSC) 

  Аналіз виділених газів (EGA)