Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  Диф. залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); семінар – 1 год в тиждень (15 год); самостійна робота – 105 год

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів


  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 8 корп. кім. 308).


  Лектор: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Костін Валерій Анатолійович, ValeryKostinEPWI@gmail.com

  Семінарські заняття: канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Григоренко Світлана Георгіївна

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom, Google Meet


 • Тема 1. Методи визначення складу матеріалів.

  Зміст теми: методи хімічного аналізу, спектрального, рентгеноспектрального, рентгеноструктурного, фазового, газового аналізу

 • Тема 2. Методи дослідження мікроструктури матеріалів

  Зміст теми: методи світлової мікроскопії, електронної растрової та просвітлюючої мікроскопії, методи рентгеноструктурного аналізу, методи аналізу поверхні Оже-аналізу.

 • Тема 3. Методи визначення твердості

  Зміст теми: методи визначення твердості по Віккерсу, Роквелу, Бринелю, мікротвердості, нанотвердості.

 • Тема 4. Методи аналізу фазових перетворень

  Зміст теми: дилатометричний метод, калориметричний метод, метод з використання приладу Глибл 3800.

 • Тема 5. Методи аналізу причин руйнування

  Зміст теми: основні види зламів. Визначення місця початку руйнування. Визначення по характеру зламу типу навантаження.  Визначення причин руйнації

 • Тема 6. Особливості методу дослідження нанорозмірних матеріалів

  Зміст теми: система аналізу поверхні JAMP 9500F. Особливості приготування зразків. Визначення складу фаз за допомогою систем «Link», «INCA», «LAS 2000» та Оже-мікрозонду.

 • Тема 7. Методи визначення механічних властивостей

  Зміст теми: основні види навантаження. Стандартні зразки для визначення механічних властивостей. Випробування при негативних температурах. Ударні випробування. Втомні випробування.

 • Тема 8. Методи визначення фізичних властивостей матеріалів.

  Зміст теми: визначення критичних температур фазових перетворень. Визначення критичної швидкості охолодження. Визначення температур ліквідус/солідус. Визначення ентальпії перетворення. Визначення коефіцієнту теплоємності. Визначення коефіцієнту термічного розширення

 • Тема 9. Розрахункові методи визначення параметрів структури

  Зміст теми: визначення розміру зерен. Визначення частки фаз. Визначення кристалічної будови фаз. Визначення типу фаз. Визначення розміру та частки неметалевих включень . Визначення ступеню аморфності структури. Комп’ютерні методи визначення параметрів структури.