Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  обов’язкова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  1 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  Іспит

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 годин); лабораторні – 1 год в тиждень (15 годин); самостійна робота – 105 год (в тому числі 30 год на підготовку до іспиту) , іспит

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів


  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М. Францевича НАН України, кім. 411).


  Лектор: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com

  Семінарські заняття: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com


 • Тема 1. Вступ до основ отримання матеріалів

  Зміст теми:

  Загальний огляд основних напрямів які будуть вивчатись в курсі.

  Базові поняття необхідні для засвоєння курсу про отримання матеріалів.


 • Тема 2. Наноматеріали

  Зміст теми:

  Класифікація наноматеріалів.
  Особливості синтезу та  дослідження нанометрових об’єктів.

  Сфери практичного використання та перспективні напрями досліджень в області наноматеріалів.


 • Тема 3. 2D матеріали

  Зміст теми:

  Максени, графени, халькогеніди перехідних металів.
  Особливості синтезу та сфери застосування.
 • Тема 4. Адитивні технології.

  Зміст теми:

  Технології 3D друку керамічними, металевими, полімерними та композиційними матеріалами.
  Особливості застосування адитивних технологій в матеріалознавстві.
  Отримання матеріалів для 3D друку.

 • Тема 5. Високоентропійні сплави

  Зміст теми:

  Особливості синтезу високоентропійних сплавів, їх властивості та перспективні напрямки їх використання.

 • Тема 6. Матеріали для електроніки

  Зміст теми:

  Особливості синтезу матеріалів для електроніки.

  Перспективні матеріали для електронних приладів.  

 • Тема 7. Композиційні матеріали для екстремальних умов експлуатації

  Зміст теми:

  Особливості отримання матеріалів для атомної енергетики, аерокосмічної галузі, і т.д.

  Вимоги, що висувають до матеріалів, які функціонують в умовах екстремально високих температур, навантажень, радіаційного опромінення та агресивного середовища. 

 • Тема 8. Смарт матеріали та матеріали з ефектом самозаліковування

  Зміст теми:

  Особливості створення смарт матеріалів.

  Підбір компонентів для отримання композиційних матеріалів з ефектом самозаліковування дефектів.