Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  основна

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  1, 2, 3, 4 семестри

  Обсяг дисципліни

  2-3 кредити в семестр (60-90 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  семінар – 1 година на тиждень (30 годин); самостійна робота – 30-60 годин;

  Мова викладання

  українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

  Семінарські заняття: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Розміщення курсу

  платформа для онлайн підключення:

  Zoom, Google Meet

  https://eduportal.kau.org.ua/course/index.php?categoryid=19


 • Тема 1. Загальна структура наукових досліджень.

  Основні теми семінару:

  –     Концепції наукових досліджень.

  –     Вимоги щодо академічної доброчесності.

  –     Апробація результатів наукових досліджень та принципи Open Science.

  –     Пріоритетні напрямки наукових досліджень в Україні.


 • Тема 2. Формальні характеристики новизни та цінності наукової роботи.

  Основні теми семінару:

  –     Актуальність.

  –     Теоретична цінність.

  –     Практична цінність.

  –     Наукова новизна. • Тема 3. Особливості теоретичних і експериментальних етапів наукового дослідження.

  Основні теми семінару:

  –     Рівні методів наукових досліджень.

  –     Завдання і структура теоретичних досліджень.

  –     Сучасні методи теоретичних досліджень.

  –     Сутність експерименту, загальні вимоги до його проведення.

  –     Класифікація експериментів.

  –     Етапи підготовки наукового експерименту.

 • Тема 4. Структура наукової статті.

  Основні теми семінару:

  –     Види наукових публікацій.

  –     Що має бути відображено в дослідницькій статті?

  –     Загальна структура наукової статті.

  –     Назва, анотація та ключові слова.

  –     Вступ, основна частина, результати та висновки.

  –     Правила оформлення посилань.


 • Тема 5. Структура наукового звіту.

  Основні теми семінару:

  –     Види наукових звітів.

  –     Структурні елементи вступної частини.

  –     Структурні елементи основної частини.

  –     Додатки.


 • Тема 6. Основи технічного письмового тексту.

  Основні теми семінару:

  –     Що таке технічне письмо?

  –     Чітко, лаконічно та переконливо.

  –     Створення ефективного макета документа.

  –     Створення та використання шаблонів.


 • Тема 7. Наукова доповідь.

  Основні теми семінару:

  –     Що таке наукова доповідь?

  –     Підготовка до доповіді.

  –     Страх публічних виступів.

  –     Структура презентації: вступ, основна частина, висновки.

  –     Після доповіді. • Тема 8. Елементи інноваційної діяльності в рамках наукових досліджень.

  Основні теми семінару:

  –     Базові визначення.

  –     Комерціалізація інтелектуальної власності.

  –     Трансфер знань і технологій. • Тема 9. Захист об'єктів інтелектуальної власності.

  Основні теми семінару:

  –    Захист об'єктів інтелектуальної власності: цілі та задачі та методи

  –     Методи захисту об'єктів інтелектуальної власності: патентування, авторське право, захист товарних знаків, ліцензування, суд.

  –     Міжнародні організації та правові акти. • Тема 10. Підготовка пропозицій в рамках проектів Європейської Комісії на прикладі Horizon Europe.

  Основні теми семінару:

  –     Програма Horizon Europe, основні напрямки досліджень.

  –     Основні вимоги до результатів науково-дослідницьких проектів.

  –     Порядок підготовки пропозицій в рамках окремих проектів. • Тема 11. Вітчизняна та міжнародна стандартизація матеріалів та виробів.

  Основні теми семінару:

  –     Основні поняття, терміни та визначення.

  –     Основні принципи державної політики у сфері стандартизації.

  –     Державні стандарти України ДСТУ.

  –     Міжнародна організація зі стандартизації ISO.

  –     Європейський комітет зі стандартизації CEN. • Тема 12. Методи контролю та управління якістю.

  Основні теми семінару:

  –     Основні поняття, терміни і визначення.

  –     Класифікація контролю якості.

  –     Види технічного контролю.

  –     Статистичні методи управління якістю.

  –     Стандарти систем управління.

 • Тема 13. Досконалість наукового проекту.

  Основні теми семінару:

  –     Цілі, задачі та очікувані результати с позиції розвитку сучасного стану науки.

  –     Міждисциплінарний підхід.

  –     Позиціонування роботи з точки зору стану технологічної готовності.

  –     Принципи FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). • Тема 14. Ефект наукового проекту.

  Основні теми семінару:

  –     Оцінка довгострокового ефекту на суспільство.

  –     Алгоритм реалізації ефекту результатів наукової роботи.

  –     Заходи для максимізації ефекту – поширення, використання та комунікація.

  –     Масштаб та значимість наукової роботи. • Тема 15. Якість і ефективність впровадження наукового проекту.

  Основні теми семінару:

  –     Науково-практичні результати роботи.

  –     Діаграма Перта.

  –     Діаграма Ганта.

  –     Ризики для впровадження та шляхи їх подолання.


 • Тема 16. Стендова доповідь.

  Основні теми семінару:

  –         Принципи побудови стендової доповіді.

  –         Вимоги до графічного представлення результатів досліджень.

  –         Типовий порядок проведення стендової доповіді.


 • Тема 17. Доповідь-експромт.

  Основні теми семінару:

  –     Порядок підготовки графічних макетів.

  –     Універсальна структура наукової доповіді.

  –     Універсальні тези, які можуть слугувати основою доповіді-експромту.


 • Тема 18. Доповідь за результатами наукової роботи англійською мовою.

  Основні теми семінару:

  –     Типова наукова термінологія англійською мовою.

  –     Можливі шляхи підготовки доповіді іноземною мовою.

  –     Можливі шляхи ведення дискусії після доповіді. • Тема 19. Основи методології викладання фахових дисциплін у вищий школі.

  Основні теми семінару:

  –     Педагогіка вищої школи, як наука. Цілі та задачі педагога вищої школи.

  –     Етичні вимоги до викладача. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

  –     Методи викладання. Студентоорієнтована система навчання.

  –     Педагогічні стратегії викладання.

  –     Традиції vs інновації.

  –     Тенденції розвитку сучасної вищої освіти. • Тема 20. Анотований звіт за результатами роботи в семестрі.

  Основні теми семінару:

  –     Порядок складання анотованого звіту в залежності від його обєму.

  –     Основні аспекти наукових результатів, які мають бути відображені в анотованому звіті.

  –     Типові приклади формулювання вступу, описання результатів і формальних показників успішності. • Тема 21. Методи аналізу та прогнозування ринку матеріалів

  Основні теми семінару:

  –     Аналіз і прогнозування ринку матеріалів: цілі та завдання

  –     Використання штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН)

  –     Аналіз великих даних (Big Data Analytics)

  –    Геоінформаційні системи (ГІС)

  –   Технологія блокчейну

  –   Екологічний аналіз і відстеження впливу

  –   Інтернет речей (Internet of Things, IoT) • Тема 22. Вибір матеріалу для дослідницьких, інноваційних чи інженерних задач.

  Основні теми семінару:

  –   Фактори, які необхідно враховувати при виборі матеріалу

  –   Властивості матеріалів, що визначають вибір матеріалу для конкретного проекту

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: авіаційна і аерокосмічна промисловість

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: автомобільна промисловість

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: медицина

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: оборонна промисловість

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: будівництво

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: енергетика

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: електроніка

  –   Інструменти та ресурси вибору матеріалів для досліджень і проектів


 • Тема 23. Етичні принципи та академічна доброчесність

  Основні теми семінару:

  –   Академічна доброчесність: визначення та види порушень

  –   Етичні норми діяльності працівників КАУ

  –   Етичні норми діяльності студентів та аспірантів

  –   Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах

  –   Покарання за порушення академічної доброчесності


 • Тема 24. Професійне вигорання при провадженні дослідницької діяльності

  Основні теми семінару:

  –   Визначення професійного вигорання

  –   Симптоми професійного вигорання: фізичні, емоційні, психологічні, поведінкові

  –   Причини професійного вигорання в дослідницькій діяльності

  –   Способи подолання професійного вигорання

  –   Профілактика професійного вигорання
 • Тема 25. Елементи психології наукової діяльності

  Основні теми семінару:

  –   Наукова діяльність, визначення, види.

  –   Психологічні аспекти праці дослідників.

  –   Наукова творчість як частина наукової діяльності.

  –   Мотивація науковця.

  –   Міжособистісні відносини в науковій діяльності.

  –   Ціннісні орієнтири науковця. • Тема 26. Екологічні аспекти фундаментальних і прикладних досліджень в матеріалознавстві

  Основні теми семінару:

  –   Екологічні аспекти в матеріалознавчих дослідженнях.

  –   LCA-аналіз (аналіз життєвого циклу).

  –   Елементи екологічного аудиту.

 • Тема 27. Національний фонд досліджень України

  – про НДФУ: основні напрямки діяльності, види та напрямки грантової підтримки, фінансові ресурси Фонду;

  – структура Фонду;

  – експерти Фонду;

  – порядок оцінювання проектів.


 • Тема 28. Наукові премії та нагороди

  – Нобелівська премія.

  – Медаль Коплі.

  – Міжнародна наукова премія Альберта Ейнштейна.

  – Медаль Ісаака Ньютона.

  – Премія Едісона.

  – Премія імені Бориса Патона.

  – Премія Президента України для молодих вчених.

  – Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

  – Премія НАН України імені І. К. Походні