Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); лабораторні – 1 год в тиждень (15 год); самостійна робота – 105 год, диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).


  Лектор: канд. техн. наук, Тупіцина Ірина Аркадіївна, tupitsyna@isma.kharkov.ua

  Семінарські заняття: канд. техн. наук, Тупіцина Ірина Аркадіївна, tupitsyna@isma.kharkov.ua

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom


 • Тема 1. Сцинтиляційні матеріали: історія створення, основні функціональні властивості, сфери застосування.

 • Тема 2. Люмінесценція твердих тіл. Класифікація видів люмінесценції. Енергетична зонна модель кристалофосфорів. Характеристики люмінесценції.

 • Тема 3. Модель потенційних кривих та спектральні закономірності внутрішньоцентрової люмінесценції. Внутрішнє гасіння. Потенційні криві різних центрів люмінесценції.

 • Тема 4. Домішкова люмінесценція.

 • Тема 5. Спектроскопія рідкісноземельних іонів.

  Формування енергетичних 4f n-рівнів вільного іона. Внутрішньоконфігураційні 4f n ↔ 4f n -переходи. Формування енергетичних рівнів змішаної 4f n5d-конфігурації РЗЕ у полі кубічної симетрії. Міжконфігураційні 4f n↔ 4f n5d-переходи. Спектроскопія рідкісноземельних іонів у нових функціональних матеріалах. Спектроскопія іонів Ce 3+. Спектроскопія іонів Eu 3+, Eu 2+. Спектроскопія іонів Gd 3+.

 • Тема 6. Антистоксова люмінесценція (процеси up-конверсії). Каскадна люмінесценція (процеси down-конверсії).

 • Тема 7.Спектроскопія ртутьподібних іонів.

 • Тема 8. Типи екситонів в кристалах.

  Екситони Френкеля та Вань'є. Екситони з переносом заряду. Вільні та автолокалізовані екситони. Полярон. Автолокалізація. Люмінесценція екситонів.

 • Тема 9. Рекомбінаційна люмінесценція.

  Термостимульована люмінесценція. Тунельна люмінесценція. Центри захоплення та методи визначення їх параметрів.

 • Тема 10. Міжзонна люмінесценція та Оже-процеси.

  Рентгенівська флуоресценція. Крос-люмінесценція. Множення електронних збуджень.

 • Тема 11. Релаксація електронних збуджень та формування спектру люмінесценції.

 • Тема 12. Техніка та методика вимірювання характеристик люмінесценції

 • Тема 13. Джерела іонізуючого випромінювання.

  Радіоактивність. Джерела електронів. Бета-розпад. Конверсійні електрони. Оже-електрони. Альфа-частинки. Гамма-випромінювання. Анігіляційне випромінювання. Гальмівне випромінювання. Характеристичне випромінювання.

 • Тема 14. Основні процеси у сцинтиляторах.

  Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною.. Взаємодія із важкими зарядженими частинками. Визначення довжини пробігу частинки у речовині. Взаємодія із зарядженими частинками. Електрони. Взаємодія з гамма-випромінюванням Фотоефект. Ефект Комптона. Народження пар. Генерація електрон-діркових пар. Проста феноменологічна модель. Плазмонна модель.

 • Тема 15. Перенесення енергії у сцинтиляторах.

  Утворення дефектів та процеси перенесення збудження. Електронно-дірковий механізм. Екситонний механізм передачі енергії. Резонансний та реабсорбційний механізми перенесення енергії. Електромагнітні мультипольні взаємодії.

 • Тема 16. Механізми створення радіаційних дефектів у кристалах.

  Ударні та електронні механізми Критерії ефективного розпаду електронних збуджень із народженням структурних дефектів у діелектриках. Три канали розпаду електронних збуджень. Загальна характеристика радіаційних процесів у твердих тілах при електронному та ударному механізмах утворення дефектів.

 • Тема 17. Характеристики сцинтиляторів.

  Амплітудний спектр імпульсів. Час загасання або швидкість сцинтиляції. Світловий вихід. Енергетичне розділення. Температурна стабільність світлового виходу. Радіаційна стійкість. Густина. Реабсорбція.

 • Тема 18. Апаратура для гамма-спектрометрії.

  Типи фотоприймачів. Конструкція ФЕП. Типи фотокатодів. Система динодів. Режим рахунку фотонів. Напівпровідникові фотодетектори. Лавинний фотодіод (Avalanche PhotoDiode). Мікропіксельні лавинні фотодіоди (MAPD). Гібридні ФЕП та Si-ФЕП.

 • Тема 19. Апаратура для гамма-спектрометрії.

  Гамма-спектрометрична система на базі багатоканального аналізатора. Передпідсилювачі. Підсилювачі. Підсилювачі, чутливі до напруги. Підсилювачі, чутливі до струму. Зарядочутливий підсилювач з резистивним зворотним зв'язком. Багатоканальний аналізатор. Аналого-цифровий перетворювач.

 • Тема 20. Практичні питання та застосування сцинтиляційного метода гамма-спектрометрії.

  Пасивний аналіз гамма-випромінювання. Визначення активності джерела гамма-випромінювання. Визначення абсолютної активності джерела гамма-випромінювання. Енергетична роздільна здатність сцинтилятора. Вимірювання відносного світлового виходу. Вимірювання абсолютного світлового виходу