Метою курсу «Вступ до фізики сцинтиляторів» є отримання знань та вмінь щодо теорії та експериментальних методів дослідження властивостей сцинтиляційних матеріалів, освоєння особливості процесів формування сцинтиляційного сигналу, а також вміння вибору сцинтиляційних матеріалів для сучасних застосувань.

Основним предметом вивчення програми курсу є основи взаємодії випромінювання з речовиною, сучасні результати досліджень процесів, що протікають у сцинтиляторах, їхні функціональні властивості і сцинтиляційний метод реєстрації іонізуючих випромінювань.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Вступ до фізики сцинтиляторів» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики, що необхідні для експериментального дослідження та створення сцинтиляційних матеріалів.