Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); лабораторні  – 1 год в тиждень (15 год); самостійна робота 105 год., диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).

  Лектор: докт. тех. наук, Беспалова Ірина Ігорівна, ganina@isma.kharkov.ua

  Семінарські заняття: докт. тех. наук, Беспалова Ірина Ігорівна, ganina@isma.kharkov.ua

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom


 • Тема 1. Сучасні пріоритетні напрямки застосування наностуктурованих матеріалів. Класифікації матеріалів за структурними та функціональними параметрами

 • Тема 2. Методи дослідження структурних параметрів наностуктурованих матеріалів. Основні підходи визначення кількісних параметрів матеріалів.

 • Тема 3. Основні способи створення наноструктурованих матеріалів.

 • Тема 4. Елементи вчення про будову речовини та хімічний зв`язок.

  Кристалічний та аморфний стані речовини. Структурні особливості нанокристалів, наночастинок, органо-неорганічні комплексів, координаційних сполук.

 • Тема 5. Основи фізичної хімії.

  Хімічна термодинаміка. Перше начало термодинаміки. Друге начало термодинаміки. Хімічна рівновага. Хімічна кінетика. Термодинаміка розчинів. Термодинаміка поверхневих явищ. Фізична термодинамка. Гетерогенні (фазові) рівноваги.

 • Тема 6. Елементи квантової хімії. Квантово-хімічні розрахунки. Квантово-розмірні ефекти в наноструктурованих матеріалах.

 • Тема 7. Колоїдна хімія: основні теорії та напрямки їх застосування.

  Структурно-механічні властивості дисперсних систем. Агрегативна стійкість ліофобних дисперсних систем. Фізична теорія стійкості і коагуляції ліофобних золів (теорія ДЛФО). Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем. Адсорбція. Мікрогетерогенні системи.

 • Тема 8. Фізична та хімічна теорії розчинів.

 • Тема 9. Деякі положення фізики газів та рідин, кристалофізики та фізики полімерів.

 • Тема 10. Нанопористі матеріали: класифікація, особливості отримання, напрямки застосування

  Питома площа поверхні за різними методами (поверхня БЕТ, , поверхня Ленгмюра, модель BJH, STSA та ін.), розмір пор, об’єм пор, середній розмір пор, розподілення пор досліджуваного зразка за розміром. Основні теорії, розрахунки та похибки.


 • Тема 11. Методи досліджень фізико-хімічних процесів та параметрів

  Спектроскопія комбінованого розсіювання, адсорбційна спектроскопія, калориметрія, електронографія, мас-спектрометрія, електронна мікроскопія, рентгенівській аналіз тощо.

 • Тема 12. Особливості механічних властивостей наноструктурних матеріалів

  Твердість, в’язкість, пружність, пластичність, лінійне розширення, крихкість, міцність тощо

 • Тема 13. Оптичні властивості нанострукторованих матеріалів

  Особливості будови люмінесцентних та сцинтиляційних наноструктурованих матеріалів. Квантові точки. Апконверсійні матеріали. Перовскітні структури. Вуглецеві наноматеріали. Нанокристали на основі оксидів рідкісноземельних елементів. Органічні молекулярні структури.

 • Тема 14. Процеси формування наноструктурованих композиційних матеріалів: передумови, процеси, обмеження, властивості, застосування.

 • Тема 15. Вплив методу отримання наноструктурованого матеріалу на його структурні та функціональні властивості

  Наночастинки, нанокристали, багатошарові плівки, багатокомпонетні системі (композиційні матеріали).