Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

   

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

   

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

   

  Освітня програма

  Матеріалознавство

   

  Статус дисципліни

  вибіркова

   

  Форма навчання

  очна (денна)

   

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

   

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

   

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

   

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); практичні– 1 год в тиждень

  (15 год); самостійна робота – 105 год, диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

   

  Інформація про керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України).

  Лектор: канд. хім. наук, доцент Васільєв Олександр

   

  Олексійович, o.vasiliev@outlook.com, +380673874349

   

  Семінарські заняття: канд. хім. наук, доцент Васільєв

   

  Олександр Олексійович, o.vasiliev@outlook.com, +380673874349

  Розміщення курсу

  Інтегроване середовище спільної роботи matsimlab.pp.ua:

   

  ·         Сайт, календар, матеріали курсу;

   

  ·         Груповий чат та засіб для відеоконференцій;

   

  ·         Засоби опитувань та тестувань;

   

  ·         Журнал успішності;

   

   

  ·         Середовище для видачі та виконання практичних завдань.

   


 • Тема 1. Основи атомістичної інформатики матеріалів

  ·         Основні поняття, мета та задачі атомістичної інформатики матеріалів, її міждисциплінарний характер

  ·         Огляд основних опорних понять з дотичних дисциплін: фізичного матеріалознавства, фізики твердого тіла, хімії, математики, інформатики.


 • Тема 2. Базовий інструментарій атомістичної інформатики матеріалів

  ·         Пакетний менеджер conda;
  ·         Програмне середовище Jupyter Notebook;

  ·         Базові поняття та основи роботи з мовою програмування Python


 • Тема 3. Програмне середовище для атомістичного моделювання Atomic Simulation Environment (ASE)

  ·         Основний функціонал та можливості ASE;
  ·         Базові об’єкти атомістичних моделей ASE: Atom та Atoms;

  ·         Створення атомістичних моделей в ASE, основні операції з ними (геометричні перетворення, хімічне конструювання, візуалізація).


 • Тема 4. Основні теоретичні положення теорії функціоналу електронної густини (DFT)

  ·         Рівняння Шрьодінґера для багатьох тіл та основні методи його наближеного вирішення;
  ·         Теорія функціоналу електронної густини;
  ·         Розрахунок самоузгодженого поля;

  ·         Можливості та обмеження щодо застосування DFT.


 • Тема 5. Основи роботи з пакетом програм Quantum Espresso

  ·         Загальні відомості про пакет програм Quantum Espresso;
  ·         Інтеграція Quantum Espresso та ASE;
  ·         Ключові параметри розрахунку та вибір їх оптимальних значень;

  ·         Підготовка вхідних даних та здійснення розрахунку.


 • Тема 6. Рівноважна структура матеріалів з DFT: теоретичні основи

  ·         Наближення «фіксованих ядер» Борна-Оппенгаймера;
  ·         Сили, що діють на атоми;
  ·         Мінімізація сил, що діють на атоми методом градієнтного спуску;

  ·         Типи структурної мінімізації.


 • Тема 7. Оптимізація структури матеріалу у Quantum Espresso. Розрахункові спектри дифракції X-променів (рентгенівської дифракції)

  ·         Підготовка вхідних даних для оптимізації структури з Quantum Espresso; Здійснення оптимізації та аналіз її результатів;

  ·         Генерування теоретичних спектрів рентгенівської дифракції для оптимізованих структур (ASE).


 • Тема 8. Пружні властивості матеріалів: теоретичні основи

  ·                 Пружні деформації рівноважних структур;
  ·                 Визначення пружних сталих за енергією та напругою деформованих структур; Розрахунок пружних модулів для полікристалічних матеріалів (усереднення Войта, Реуса та Хілла);

  ·                 Оцінка твердості за Вікерсом.


 • Тема 9. Розрахунок пружних властивостей матеріалів з пакетами програм Quantum Espresso та Elastic

  ·         Підготовка вхідних даних та деформованих структурних конфігурацій; Структурна оптимізація деформованих конфігурацій;
  ·         Підбір параметрів поліноміальної апроксимації енергій та напруги деформованих конфігурацій;

  ·         Розрахунок пружних сталих та модулів та оцінка твердості.


 • Тема 10. Електронна зонна структура з DFT: теоретичні основи

  ·         Енергії та хвильові функції Кона-Шема;

  ·         Розрахунок електронної зонної структури за DFT.


 • Тема 11. Розрахунок електронної зонної структури з Quantum Espresso

  ·         Підготовка вхідних даних;
  ·         Самоузгоджений та несамоузгоджений розрахунок;

  ·         Обробка та візуалізація результатів розрахунку.


 • Тема 12. Поза основами: складні розрахунки з DFT

  ·         Вібраційні властивості та спектри;
  ·         Молекулярна динаміка;

  ·         Електронний та фононний транспорт (електро- та теплопровідність); Діелектричні та магнітні властивості.


 • Тема 13. Методи машинного навчання в матеріалознавстві

  ·         Базові принципи машинного навчання;
  ·         Загальний огляд та класифікація методів машинного навчання;
  ·         Застосування класичного машинного навчання в атомістичному моделюванні матеріалів;

  ·         Застосування нейронних мереж (глибокого машинного навчання) в атомістичному моделюванні матеріалів.


 • Тема 14. Атомістичне моделювання твердих розчинів з використанням класичного машинного навчання

  ·         Моделі кластерного розкладу;
  ·         Метод машинного навчання LASSO для лінійної регресії у моделях кластерного розкладу;
  ·         Застосування машинного навчання для побудови моделей кластерного розкладу з програмним модулем icet;
  ·         Підготовка набору тренування-валідації з DFT;
  ·         Тренування моделі та оцінка її ефективності;

  ·         Застосування моделі (енергії змішування та упорядкування в твердих розчинах).


 • Тема 15. Міжатомні потенціали машинного навчання для атомістичного моделювання складних систем значного розміру

  ·         Нейронні мережі як міжатомні потенціали;
  ·         Продуктивні високоточні міжатомні потенціали машинного навчання з пакетом програм NequIP;
  ·         Підготовка набору тренування-валідації з DFT;
  ·         Тренування моделі та оцінка її ефективності;

  ·         Застосування моделі (швидка оптимізація структури та молекулярна динаміка).


 • Тема 16. Відкриті масивні бази даних результатів атомістичного моделювання матеріалів

  ·         Бази даних Materials Project, Aflow, NOMAD;
  ·         Пошук та узагальнення інформації у базах даних (веб інтерфейс);
  ·         Застосування вбудованих засобів машинного навчання

  ·         Пакетне отримання даних з OPTIMADE API