Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  обов’язкова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  1, 2 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  дифернційований залік/ іспит

  Розклад занять

  лекція – 2 год на два тижні (30 годин); семінар – 1 год на два тижні (15 годин); самостійна робота – 106 год, диференційований залік/іспит

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут  проблем матеріалознавства НАН України).


  Лектор: канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Кузьмов Андрій Васильович, kavipms326@gmail.com

  Семінарські заняття: канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Кузьмов Андрій Васильович, kavipms326@gmail.com

  Розміщення

  платформа для онлайн підключення:

  https://us04web.zoom.us/j/9455164372?pwd=T0hqcVhWS2src3Zwa29WMTcrMitqZz09 • Тема 1. Моделювання засобами континуальної механіки в матеріалознавстві та порошковій металургії.

  В тему включено:

  Моделювання процесів пресування та спікання порошків як деформування незворотно стисливого континууму.
  Мікромеханіка як наука, що пов’язує мезоструктуру та реологічні властивості матеріалу. 

  Імітаційне моделювання випадкової структури .  

 • Тема 2. Поняття про ефективні властивості мікронеоднорідного матеріалу.

  В тему включено:

  Принцип еквівалентної гомогенності.
  Представницький осередок. 

  Мікромеханічні граничні умови, що пов’язують макроскопічні деформації  з напружено-деформованим станом на мезорівні.

 • Тема 3. Об’ємний модуль пружності пористого матеріалу.

  В тему включено:

  Сферично симетричний представницький осередок для пористого матеріалу. 
  Осереднення поля переміщень, параметрично залежного від  макроскопічного об’ємного розширення, в представницькому осередку.

  Випадок нестисливої твердої фази, Формула Макензі , пружно-в’язка аналогія. 

 • Тема 4. Загальна реологія пластичності.

  В тему включено:

  Поняття про в’язку та пластичну течію матеріалів.
  Опис реології за допомогою дисипативного потенціалу.
  Пластичність як  граничний випадок нелінійної в’язкості.

  Поняття про поверхню текучості та асоційований закон пластичної течії.

 • Тема 5. Матеріали типу Мізеса.

  В тему включено:

  Поведінка ізотропних матеріалів.
  Простір головних напружень.
  Тиск, інтенсивність дотичних напружень та кут вигляду напруженого стану як полярні  координати в просторі головних напружень.
  Нехтування залежністю від  кута  вигляду напруженого стану.
  Закон подібності девіаторів тензорів напружень та швидкостей деформацій.

  Скалярні визначальні співвідношення в термінах інваріантів.  

 • Тема 6. Приклади поверхонь навантаження для незворотно стисливих матеріалів.

  В тему включено:

  Феноменологічна модель Шими пластичного деформування порошків  металів.
  Модель Дрюкера-Прагера 
  Кап  пресування порошків кераміки.
  Мікромеханічно обґрунтована модель Герсона  та її феноменологічне розширення для задач руйнування металів внаслідок вичерпання ресурсу пластичності.  

  Модель Штерна пресування порошків металів і  кераміки.

 • Тема 7. Деформаційне зміцнення матеріалу порошку в ході пресування.

  В тему включено:

  Концепція середньоквадратичних В.В. Скорохода.

  Оцінка накопичення мезоскопічної деформації  в нестисливій твердій фазі через макроскопічні деформації пористого матеріалу.

 • Тема 8. Пресування порошкових заготовок в закритих прес-формах.

  В тему включено:

  Ідеалізована схема осьового пресування пуансоном циліндричних заготовок без врахування сил тертя. 
  Залежність робочого тиску на пуансоні та бічного тиску на стінки матриці від густини.
  Врахування деформаційного зміцнення твердої фази. 

  Радіальне пресування в еластичній оболонці з обмеженою осьовою деформацією.

 • Тема 9. Схеми пресування порошкових заготовок з частково вільною поверхнею

  В тему включено:

  Ідеалізовані схеми без врахування сил тертя:  вільного осаджування між двома плитами та радіального пресування в еластичній оболонці без обмеження осьової деформації. 

  Залежність робочого тиску та деформаційного зміцнення твердої фази від густини.

 • Тема 10. Робота з пакетом скінченно-елементного моделювання Deform 2D.

  В тему включено:

  Графічний інтерфейс користувача пакету Deform 2D
  Введення геометрії заготовки та інструменту, основні операції з твердотільною геометрією.

  Задання параметрів матеріалу,  взаємодії між заготовкою та інструментом, граничних умов, параметрів чисельного моделювання, та ін .  

 • Тема 11. Моделювання впливу тертя між заготовкою і прес-інструментуом на процес пресування.

  В тему включено:

  Моделювання в пакеті Deform 2D впливу сил тертя між циліндричною  порошковою заготовкою та інструментом на  зусилля на пуансоні та нерівномірність розподілу густини в залежності від видовженості заготовки.
  Доцільність двостороннього та радіального ізостатичного пресування.

 • Тема 12. Моделювання пресування заготовок складної форми.

  В тему включено:

  Моделювання  в пакеті Deform 2D пресування втулок складної форми  з отвором та ступінчатими  переходами по висоті.
  Запобігання локальній недопресовці  використанням декількох пуансонів та рухомими стінками прес-форми.

 • Тема 13. Реологічна теорія спікання.

  В тему включено:

  Спікання як процес самоплинної усадки пористого матеріалу під дією надлишкової поверхневої енергії.
  Реологічна теорія спікання, потенціал спікання ,формальна  аналогія з термопружністю.
  Реологічна теорія спікання В.В. Скорохода .

 • Тема 14. Моделювання спотворення форми виробу внаслідок нерівномірної усадки при спіканні

  В тему включено:

  Моделювання пресування заготовки складної форми в пакеті  Deform 2D.
  Моделювання спотворення форми  виробу після спікання внаслідок нерівномірної усадки. 

 • Тема 15. Ефективні властивості матеріалів з випадковою структурою та поріг протікання

  В тему включено:

  Протікання струму в правильній квадратній упаковці частинок з випадково розташованими частинками провідника та ізолятора. 
  Характер залежності провідності  від вмісту провідної фази, поріг протікання. 
  Провідність  нерегулярної упаковки частинок різного розміру. 

  Керування провідністю  металокерамічного композиту  зміною відношення розмірів частинок металу та кераміки в вихідній порошковій шихті.

 • Контрольні запитання за курсом