Метою курсу «Прогресивні порошкові матеріали» є формування фундаментальних знань в області матеріалознавства порошкових та композиційних матеріалів, знати основні поняття матеріалознавства, володіти знаннями про властивості матеріалів; знати основні поняття і категорії фізики твердого тіла та загальної фізики: загальні положення, структури, фізичні властивості та кінетичні явища в кристалічних та аморфних середовищах, вплив зовнішніх полів, іонізуючої радіації, потоків частинок на мікро- і макропроцеси при різних умовах (температура, тиск тощо), дифузія, енергія активації; загальні уявлення про сфери застосування, підходи до вибору та отриманню порошкових матеріалів; розуміти принципи створення нових матеріалів; вміти використовувати сучасні інформаційні  джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової Лекційний курс супроводжується індивідуальними практичними завданнями, які магістри виконують під час самостійної роботи. Набуті знання та навики є важливим інструментом для майбутньої самостійної педагогічної та наукової роботи.