Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); семінар /лабораторні роботи– 1 год в тиждень (15 год); самостійна робота – 105 год, диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

   

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).

   

   Лектор: докт. фіз.-мат. наук, Сорокін Олександр Васильович, sorokin@isma.kharkov.ua

  Семінарські заняття: докт. фіз.-мат. наук, Сорокін Олександр Васильович, sorokin@isma.kharkov.ua

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom


 • Тема 1. Основи спектроскопії.

  Рівні енергії воднеподібних атомів. Імовірності переходів. Сили осциляторів. Інтенсивності спектрів. Ширина спектральних ліній.

 • Тема 2. Основи атомної спектроскопії.

  Спектри багатоелектронних атомів. Правіла відбору. Терми багатоелектронних атомів. Розщеплення спектральних ліній у магнітному та електронних полях.

 • Тема 3. Основи молекулярної спектроскопії

  Типи молекулярних спектрів. Коливальні та обертальні ступені свободи. Молекулярні орбіталі.

 • Тема 4. Спектри поглинання і люмінесценції.

  Взаємодія світла з речовиною. Поглинання і пропускання світла. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Люмінесценція. Квантовий вихід і загасання люмінесценції.

 • Тема 5. Основи вимірювання люмінесценції

  Анізотропія люмінесценції. Принципи роботи спектрофлюориметра. Чинники, що впливають на коректне вимірювання. Світлофільтри. Вимірювання часів життя. Люмінесцентна мікроскопія.

 • Тема 6. Гасіння люмінесценції і перенесення енергії

  Види гасіння люмінесценції. Відхилення закону гасіння від прямої. Безвипромінювальне перенесення енергії. Умови реалізації FRET. Механізми FRET. Ефективність перенесення енергії. Homo-FRET.

 • Тема 7. Розсіювання світла

  Види розсіювання світла. Релеєвське розсіювання. Неупруге розсіювання. Раманівське розсіювання.

 • Тема 8. Інфрачервона спектроскопія

  Коливальні переходи. ІЧ спектри. Особливості вимірювання ІЧ спектрів.

 • Тема 9. Молекулярна спектроскопія з часовим розділенням

  Часова залежність FRET. Перенесення енергії у системах з різної розмірністю. Спектроскопія накачування-зондування. Фотонне відлуння.


 • Тема 10. Сучасна мікроспектроскопія

  Багатофотонна спектроскопія. Близько-польова скануюча мікроскопія. Одномолекулярна спектроскопія.

 • Тема 11. Міжмолекулярна взаємодія

  Вплив розчинників на молекулярні спектри. Універсальні та специфічні типи взаємодії. Вплив температури і в’язкості. Перенесення заряду. Утворення димерів.

 • Тема 12. Впорядковані молекулярні агрегати

  J-агрегати як новий клас молекулярних агрегатів. Ціанінові барвники. Екситонні властивості J-агрегатів. Структура молекулярних агрегатів. Технічні і біомедичні застосування.

 • Тема 13. Елементарні електронні збудження у кристалах та молекулах

  Молекулярні спектри. Вплив оточення на спектри молекул. Вплив міжмолекулярної взаємодії на оптичні властивості.

 • Тема 14. Колективні ефекти у конденсованих середовищах

  Екситони Ваньє-Мотта і Френкеля. Особливості екситонних збуджень у наноматеріалах.

 • Тема 15. Спектроскопія рідкоземельних іонів у діелектричних кристалах

  Оптичні переходи 4f-оболонки і спектри  рідкоземельних іонів. Взаємодія домішкових іонів у діелектричних кристалах.

 • Тема 16. Оптичні властивості твердих тіл

  Особливості енергетичної структури кристалів. Механізми оптичних переходів у твердих тілах. Міжзонні переходи. Екситони. Центри забарвлення. Домішкові центри.

 • Тема 17. Релаксація збуджених станів

  Захоплення на пастки. Термостимульована і оптично стимульована  люмінесценція. Крос-люмінесценція. Up- і down- конверсія.

 • Тема 18. Оптичні властивості наноматеріалів

  Квантово-розмірний ефект. Оптичні властивості вуглецевих кластерів. Вуглецеві наночастинки. Люмінесцентні металеві кластери. Металеві наночастинки. Квантові точки. Нанокристалічні діелектрики.

 • Тема 19. Плазмонне підсилення люмінесценції мономерів та агрегатів органічних люмінофорів

  Плазмонний резонанс. Плазмонне підсилення люмінесценції мономерів барвників. Особливості екситон-плазмонної взаємодії у випадку J-агрегатів. Поверхневі плазмонні поляритони у J-агрегатах.

 • Тема 20. Оптичні властивості галоїдних перовскітів: об’ємні матеріали та нанокристалів. Переваги та недоліки галоїдних перовскітів

 • Тема 21. Фотодеградація органічних барвників. Механізми, причини та захист від неї

 • Тема 22. Хемі- та електролюмінесценція

  Основи фізики електролюмінесценції напівпровідників. Органічна електролюмінесценція. Основи фізики хемілюмінесценції. Особливості електрохемілюмінесценції.

 • Тема 23. Фотовольтаїка

  Використання сонячної енергії. Основи роботи сонячної батареї. Фотовольтаїчні перетворювачі першого та другого покоління.  Сонячні елементи третього покоління – найбільш перспективні технології. Комірки Гретцеля. Використання галоїдних первоскітів.