Структура за темами

 • Основна:

  1. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в квантовую теорию поля. Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
  2. С. Вейнберг,  Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Физматлит, 2003.
  3. К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Мир, 1984.
  4. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантованных полей.  М.: Наука, 1983.
  5. О.Л. Ребенко, Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів. Наукова Думка, Київ, 2007 р.

   

  Додаткова:

  1. С. Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
  2. Дж. Бьеркен, С. Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т. 1-2 М.: Наука, 1978.
  3. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.
  4. П. Рамон, Теория поля. Современный вводный курс. М.:  Мир, 1984.
  5. А.А. Славнов, Л.Д. Фаддеев, Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М.: Наука, 1978.
  6. М.И.Высоцкий, Лекции по теории электрослабых взаимодействий. ФИЗМАТЛИТ,  2011.


 • Контрольні запитання  до розділів І та ІІ

  1. Гаусові інтеграли для n змінних та їх узагальнення на випадок функціонального   інтегрування.
  2. Дужка Дірака та її зміст.
  3. Лагранжіан та рівняння руху для полів Янга-Мілса.
  4. Загальний вираз функцій Гріна в квантовій хромодинаміці.
  5. Класифікація класичних алгебр Лі, які мають застосування в калібрувальних теоріях.
  6. Детермінант Попова – Фаддеєва в теорії Янга – Мілса.
  7. Приклади калібровок  в теорії Янга – Мілса (Ландау, Фейнмана, кулонівська та аксіальна).
  8. Функціонально – диференційне рівняння для генеруючого функціонала.


  Задачі до розділів  І та ІІ                                                                                                               

  1. В четвертому порядку теорії збурень відносно константи зв’язку електрон-фотонної взаємодії намалювати всі діаграми Фейнмана, які дають вклад у власну енергію електрона і фотона.
  2. Виписати для кожної з них явний вираз в термінах електронного і фононного пропагаторів.
  3.  У другому порядку теорії збурень намалювати всі діаграми Фейнмана, які дають вклад у власну енергію глюонів.
  4. Виписати явний вираз в термінах кваркового, глюонного і “духового” пропагаторів