Структура за темами

 • Основна:

  1. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в квантовую теорию поля. Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
  2. С. Вейнберг,  Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Физматлит, 2003.
  3. К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Мир, 1984.
  4. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантованных полей.  М.: Наука, 1983.
  5. О.Л. Ребенко, Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів. Наукова Думка, Київ, 2007 р.

   

  Додаткова:

  1. С. Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
  2. Дж. Бьеркен, С. Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т. 1-2 М.: Наука, 1978.
  3. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.
  4. П. Рамон, Теория поля. Современный вводный курс. М.:  Мир, 1984.
  5. А.А. Славнов, Л.Д. Фаддеев, Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М.: Наука, 1978.
  6. М.И.Высоцкий, Лекции по теории электрослабых взаимодействий. ФИЗМАТЛИТ,  2011.


 • Зміст теми:

  1. Пропагатор Фейнмана та його представлення в вигляді інтеграла по траєкторіям.
  2. Аналітичний вигляд пропагатора Фейнмана в випадку лагранжіанів квадратичних по координатах і швидкостях.
  3. Інтеграли по траєкторіям та детермінанти диференційних операторів, представлення детермінантів через узагальнену дзета-функцію.


  Рекомендована література [1-3].


 • Зміст теми:

  1. Генеруючий функціонал, або амплітуда переходу вакуум – вакуум, в квантовій теорії поля та його обчислення у випадку вільного скалярного поля.
  2. Гаусові інтеграли для n змінних та їх узагальнення на випадок функціонального  інтегрування.
  3. Алгебра Грасмана, функціональне інтегрування по змінним Грасмана.


 • Зміст теми:

  1. Динаміка сингулярних гамільтонових систем.
  2. В’язі першого та другого роду, редукований фазовий простір, калібрувальні перетворення, дужка Дірака.
  3. Запис функціонального інтегралу в випадку сингулярних гамільтонових систем.
  4. Приклади квантування сингулярних гамільтонових систем: вільна релятивістська частинка, релятивістська струна, вільне електромагнітне поле.
  5. Метод Фаддеєва-Попова на прикладі квантування вільного електромагнітного поля.  Рекомендована література [1,  додаткова 4,5].


 • Зміст теми:

  1. Узагальнення локальних калібрувальних перетворень на випадок довільної неабелевої групи, коваріантна похідна, тензор напруженості полів Янга-Мілса, тотожність Бьянкі.
  2. Лагранжіан для полів Янга-Мілса та рівняння руху, топологічний доданок в дію полів Янга-Мілса.


 • Зміст теми:

  1. Детермінант Фаддеєва-Попова та його явний вигляд у випадку лоренцевої, кулоновської і аксіальної калібровок.
  2. Представлення детермінанта Фаддеєва-Попова у вигляді функціонального інтегралу по допоміжним (“духовим”) полях.
  3. Загальний вигляд функцій Гріна в квантовій хромодинаміці.
  4. Закони збереження в квантовій теорії: їх запис на мові кореляційних функцій, контактні члени.
  5. Виведення квантових рівнянь руху для функцій Гріна за допомогою заміни змінних в функціональному інтегралі.


  Рекомендована література [1,2,  додаткова 4,5].


 • Зміст теми:

  1. Теорема Віка, пропагатор поля, його Фур’є перетворення, графічне зображення. 
  2. Формулювання правил Фейнмана в теорії скалярного поля зі взаємодією λɸ4/4!, визначення симетрійних коефіціентів заданої діаграми.


 • Зміст теми:

  1. Розклад функцій Гріна по теорії збурень в формалізмі функціонального інтегрування.
  2. Правила Фейнмана в квантовій електродинаміці в конфігураційному і імпульсьному просторі.


 • Зміст теми:

  1. Фіксація калібровки, пропагатори полів Янга-Мілса, ферміонних та “духових” полів. 
  2. Вершини взаємодії та їх графічне зображення.


  Рекомендована література [1-3].


 • Контрольні запитання  до розділів І та ІІ

  1. Гаусові інтеграли для n змінних та їх узагальнення на випадок функціонального   інтегрування.
  2. Дужка Дірака та її зміст.
  3. Лагранжіан та рівняння руху для полів Янга-Мілса.
  4. Загальний вираз функцій Гріна в квантовій хромодинаміці.
  5. Класифікація класичних алгебр Лі, які мають застосування в калібрувальних теоріях.
  6. Детермінант Попова – Фаддеєва в теорії Янга – Мілса.
  7. Приклади калібровок  в теорії Янга – Мілса (Ландау, Фейнмана, кулонівська та аксіальна).
  8. Функціонально – диференційне рівняння для генеруючого функціонала.


  Задачі до розділів  І та ІІ                                                                                                               

  1. В четвертому порядку теорії збурень відносно константи зв’язку електрон-фотонної взаємодії намалювати всі діаграми Фейнмана, які дають вклад у власну енергію електрона і фотона.
  2. Виписати для кожної з них явний вираз в термінах електронного і фононного пропагаторів.
  3.  У другому порядку теорії збурень намалювати всі діаграми Фейнмана, які дають вклад у власну енергію глюонів.
  4. Виписати явний вираз в термінах кваркового, глюонного і “духового” пропагаторів