Структура за темами

 • Основна:

  1. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в квантовую теорию поля. Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
  2. С. Вейнберг,  Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Физматлит, 2003.
  3. К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Мир, 1984.
  4. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантованных полей.  М.: Наука, 1983.
  5. О.Л. Ребенко, Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів. Наукова Думка, Київ, 2007 р.

  Додаткова:

  1. С. Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
  2. Дж. Бьеркен, С. Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т. 1-2 М.: Наука, 1978.
  3. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.
  4. П. Рамон, Теория поля. Современный вводный курс. М.:  Мир, 1984.
  5. А.А. Славнов, Л.Д. Фаддеев, Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М.: Наука, 1978.
  6. М.И.Высоцкий, Лекции по теории электрослабых взаимодействий. ФИЗМАТЛИТ,  2011. • Зміст теми:

  1. Одержання квантових поправок до функцій Гріна в другому порядку теорії збурень в квантовій електродинаміці з функціонального інтегралу.
  2. Явний вираз для власної енергії електрона, поляризації вакууму та вершинної функції в імпульсному просторі та їх графічне зображення за допомогою правил Фейнмана.


  Рекомендована література [1,2, 3, додаткова 1,2,3].

 • Зміст теми:

  1. Засоби регуляризації розбіжних інтегралів: регуляризація Паулі-Віларса та розмірна регуляризація.
  2. Програма перенормувань в квантовій теорії поля на прикладі скалярних полів з взаємодією. Контрчлени.


  Рекомендована література [1,2,3, додаткова 1,2,3]. • Зміст теми:

  1. Тотожності Феймана для інтегралів петльових діаграм, основні етапи розрахунків поляризації вакууму і власної енергії електрона в другому порядку теорії збурень в квантовій електродинаміці в методі розмірної регуляризації.
  2. Виділення розбіжних і скінчених частин діаграм.


  Рекомендована література [1,2,3, додаткова 1,2,3].


 • Зміст теми:

  1. Модифікація закону Кулона при врахуванні поляризації вакууму, асимптотична поведінка закону Кулона на малих і великих відстанях.
  2. Поняття ефективного заряду як функції відстані.
  3. Потенціал Юлінга та його вплив на зсув енергетичних рівнів воднеподібних атомів.


  Рекомендована література [1,2, 3, додаткова 1,2,3].


 • Зміст теми:

  1. Проведення перенормування заряда і маси електрона в другому порядку теорії збурень в квантовій електродинаміці.
  2. Зв’язок між “голими” та фізичними масами і зарядами електрона.


  Рекомендована література [1,2, 3, додаткова 1,2,3].


 • Зміст теми:

  1. Вершинна функція, виділення розбіжної частини, основні етапи розрахунку скінченної частини.
  2. Одержання аналітичного виразу для поправки до магнітного моменту електрона - аномальний магнітний момент електрона (формула Швінгера).
  3. Загальний вираз для формфакторів електрона на масовій оболонці. 
  4. Аномальний магнітний момент електрона в восьмому порядку теорії збурень – теоретичне значення та співставлення з експериментом, знаходження найбільш точного значення постійної тонкої структури.


  Рекомендована література [1,2, 3, додаткова 1,2,3]. • Зміст теми:

  1. Основні ефекти, що дають внесок в лембівській зсув енергетичних рівнів воднеподібних атомів, їх чисельна оцінка та співставлення з експериментом


  Рекомендована література [1,2, 3, додаткова 1,4].

 • Зміст теми:

  1. Примітивно-розбіжні діаграми.
  2. Поняття індексу розбіжності фейнманівських діаграм та його обрахування в скалярних теоріях і квантовій електродинаміці.
  3. Класифікація примітивно-розбіжних діаграм, вплив симетрій теорії на індекс розбіжності, теорема Фаррі в квантовій електродинаміці. 
  4. Усунення розбіжностей за допомогою контрчленів, перенормування маси, заряду і хвильової функції електрона.   Файли: 2
 • Зміст теми:

  1. Виведення інтегральних рівнянь Швінгера-Дайсона за допомогою сумувань діаграм теорії збурень.
  2. Виведення інтегральних рівнянь Швінгера-Дайсона з функціонального інтегралу (функціонально-диференційне рівняння для генеруючого функціоналу).


  Рекомендована література [1,2, 3, 5, додаткова 1,2].


  Файл: 1
 • Зміст теми:

  1. Поперечність поляризації вакууму та векторна тотожність для вершинної функції
  2.  Аномальна тотожність для кірального струму – виведення методом Фуджікави.


  Рекомендована література [1,2, 3, додаткова 4,5].  Файл: 1
 • Зміст теми:

  1. Виведення рівнянь ренормалізаційної групи для функцій Гріна.
  2. Розв’язки рівнянь в загальному випадку.
  3. Бета функція Калана-Симанзіка, аномальні розмірності, фіксовані точки рівнянь ренормалізаційної групи.
  4. Асимптотична поведінка ефективних констант взаємодій - нуль-заряд в квантовій електродинаміці і асимптотична свобода в квантовій хромодинаміці.
  5. Ефективна константа взаємодії в квантовій хромодинаміці в двохпетльовому наближенні.


  Рекомендована література [1,2, 3, 4, додаткова 4,5]. • Зміст теми:

  1. Асимптотична поведінка ефективних констант взаємодій - нуль-заряд в квантовій електродинаміці і асимптотична свобода в квантовій хромодинаміці.
  2. Ефективна константа взаємодії в квантовій хромодинаміці в двохпетльовому наближенні.


  Рекомендована література [1,2,3,4, додаткова 4,5].


 • Контрольні запитання до розділів  ІІІ та ІV:

  1. Діаграма власної енергії електрона в другому порядку теорії збурень в КЕД.
  2. Діаграма полярізаційного оператора фотона в другому порядку теорії збурень в КЕД.
  3. Рівняння Швінгера – Дайсона (графічне виведення.
  4. Функціонально-диференційна тотожність для генеруючого функціоналу. Векторна тотожність Уорда – Такахаші.
  5. Функціонально-диференційна тотожність для генеруючого функціоналу. Доведення поперечності поляризаційного оператора.
  6. Аксіально-векторна тотожність Уорда – Такахаші.
  7. Фіксовані точки ренормгрупової бета-функції.

  Задачі до розділів  ІІІ та ІV

  1. Порахувати індекс розбіжності діаграм для квантової електродинаміки в просторі 2+1.
  2.  Розв’язати рівняння ренормалізаційної групи для константи взаємодії в теорії скалярного поля.
  3. Порахувати розбіжну частину однопетльовой поправки до константи взаємодії в теорії дійсного скалярного поля та провести перенормування константи взаємодії.
  4. Довести тотожності Фейнмана для інтегралів петльових діаграм.


 • Файли: 10
  1. Правила Фейнмана і діаграми Фейнмана в квантовій електродинаміці.
  2. Класичні поля Янга-Мілса. Відомі розв’язки нелінійних рівнянь  Янга-Мілса.
  3. Квантування полів Янга-Мілса.
  4. Правила Фейнмана і діаграми Фейнмана в квантовій хромодинаміці.
  5. Поляризація вакууму в квантовій електродинаміці.
  6. Вільна енергія електрона в квантовій електродинаміці.
  7. Теорія збурень в квантовій теорії поля на прикладі самовзаємодіючого скалярного поля.
  8. Вивід формули для підрахунку симетрійних коефіціентів в теорії прикладі самовзаємодіючого скалярного поля.