Кафедра біомедицини та нейронаук є структурним підрозділом КАУ і готує здобувачів освітнього рівня "магістр" за спеціальністю 091 - біологія.

Завідувач кафедри: д.б.н., професор П.В. Білан

Секретар кафедри: к.б.н., І.О. Осадченко

biomed@kau.edu.ua


Кафедра біомедицини та нейронаук Київського академічного університету здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 091 - біологія. Наша освітньо-наукова програма є міждисциплінарною, і її основним компонентом є науково-дослідна робота. Науково-дослідний компонент базується на знаннях і досвіді наукових співробітників та дослідницькій інфраструктурі Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця, Інституту молекулярної біології і генетики і інших інститутів НАН України, ЗВО «Академія Добробут» та зарубіжних інституцій, що мають наукове співробітництво з викладачами кафедри. Програма сконцентрована на дослідженнях біологічних об’єктів з точки зору фізичних та хімічних принципів їх функціонування. Дослідження на кафедрі охоплюють дві області, що перетинаються: застосування фізичних, хімічних та математичних підходів і методів до вирішення біологічних та медичних проблем, а також розробку новітніх методів досліджень.

Курс присвячений вивченню біофізичних механізмів діяльності декількох систем в організмі людини. Серцево-судинна, шлунково-кишкова та нервова системи розглядаються на всіх рівнях їх функціонування від їх ролі в організмі, через функціонування різних спеціалізованих клітин, що складають їх тканини до молекулярних механізмів, що лежать в основі роботи клітин. Курс зосереджений на загальному розумінні схожості та відмінностей у молекулярних сигнальних шляхах, важливих для роботи цих різних систем. Паралельно курс надає детальні відомості про найсучасніші біофізичні, молекулярно-біологічні та генетичні методи та підходи, що використовуються в сучасних наукових дослідженнях для вивчення клітинних та молекулярних механізмів, що опосередковують функціонуванням складних біофізичних систем.

Дисципліна «Біофізика складних систем» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 90 годин.

Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності організації та функціонування складних біологічних систем.

Дисципліна «Біофізика складних систем» є дисципліною вільного вибору для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 і 2 семестрів в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 180 годин.

Мета курсу продемонструвати студентам функції організму ссавців від молекулярного до системного з
фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складних процесів. Курс
ОП спрямований на створення у студентів глибокого розуміння принципів роботи клітин, з наголосом на
клітини нервової, серцево-судинної та статевої систем та міжклітинних взаємодій. У рамках курсу детально
пояснюються молекулярні процеси, що лежать в основі синаптичної передачі, розвитку мозку ссавців,
епігенетичної регуляції пластичності. Студенти ознайомлюються з принципами нервових взаємодій з
ендокринною, імунною та статевою системами, а також з причинами загибелі нейронів за
нейродегенеративних патологій. Особливу увагу приділено принципам підготовки та проведення
електрофізіологічних експериментів.

Дисципліна «Молекулярна фізіологія» є дисципліною вільного вибору для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 180 годин.


Дисципліна “Біохімія мембранних структур ” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 120 годин.

Мета дисципліни: Метою дисципліни формування базових знань в області будови і функціонування клітинних мембран, освоєння основних біохімічних прийомів аналізу ліпідних і білкових компонентів біомембран і навичок роботи з штучними мембранами в якості моделей біомембран

Мета дисципліни набуття студентами фундаментальних знань в галузі молекулярної біології та
генетики, необхідних для розвитку наукового та методологічного світогляду, засвоєння загальнобіологічних
та спеціальних дисциплін, одержання професійної підготовки на сучасному рівні. Завдання вивчення
молекулярної біології та генетики полягає у наданні студентові навичок аналізу міжмолекулярних взаємодії
під час реалізації фізіологічних актів. Ці знання, уміння та навички контролюються за допомогою контрольних
робіт та заліків.

Міждисциплінарні зв’язки: постійна робота з англомовною літературою по спеціальності, тренування
презентації навичок, підготовка складних презентацій, розвиток умінь по співпраці у біологічних
лабораторіях.

Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, деякі поняття та навчальний матеріал надаються
англійською. Також у процесі викладання навчальної дисципліни використовуються слайди, відео матеріали
та наукова література англійською мовою.
Дисципліна є дисципліною вільного вибору для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 180 годин.

Дисципліна «Методи дослідження збудливих мембран» є ключовою для опанування студентами сучасними методологічними підходами і фізичними приладами, що широко застосовуються в експериментальній біофізиці для дослідження транспортної та сигнальної функції клітинних мембран. Він ставить за мету розвиток у студентів навичок постановки електрофізіологічного експерименту, реєстрації біоелектричних явищ, обробки та інтерпретації одержаних результатів. Передбачається вивчення механізмів біоелектрогенезу, принципів збору та аналізу електрофізіологічної інформації на макро- та мікрорівнях, підходів до клонування, функціональної експресії та структурно-функціональному аналізу мембранних іонних каналів та рецепторів, а також основ флуорисцентної та конфокальної мікроскопії.

Загальний навчальний час (разом з СРС):  120  год.

Метою дисципліни «Методи дослідження збудливих мембран» є ознайомлення студентів з теоретичними та експериментальними підходами, які лежать в основі дослідження біоелектричної функції клітинних мембран. Вивчення курсу є необхідним етапом для закладання бази подальшої спеціалізації.

Завданням дисципліни є розуміння студентами теоретичних засад та опанування ключовими методичними підходами, які застосовуються для дослідження іон-транспортної та сигнальної функції клітинних мембран.

Статистичне навчання - це вирішальній інструмент для будь-кого, хто бажає зрозуміти свої дані та екстрагувати корисні патерни з масиву інформації. Ця галузь науки поєднує як методи класичної статистики, так і сучасні методи машинного навчання, які спрямовані на створення моделей, що описують складні взаємовідносини між даними, а також дозволять зробити необхідні висновки щодо природи цієї взаємодії. На курсі розглядаються основні поняття та методи прикладної статистики.

Дисципліна «Статистика в біомедичних дослідженнях» є дисципліною вільного вибору для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 семестрі в обсязі 2 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 60 годин.


"Семінар з наукової літератури" є базовим нормативним курсом, у рамках якого студенти знайомляться з історією фізіології, принципами наукових публікацій у галузі експериментальної біології, основами статистичних методів, планування експериментів, базами даних наукової літератури та навичками роботи з ними, наукової етики.

Мета дисципліни сформувати загальні знання про основи наукометрії, критерії оцінювання
науковців та установ. Курс знайомить з поняттями «відкритий доступ, відкрита наука». Студенти
навчаються користуватися базами даних наукової літератури, критеріями якості наукових
публікацій, метриками та індикаторами. Отримують навички підготовки наукової презентації,
написання наукових робіт та проектів.

Міждисциплінарні зв’язки: постійна робота з англомовною літературою за фахом, тренування
презентаційних навичок, підготовка складних презентацій, розвиток навичок написання наукових
текстів.

Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, деякі поняття та навчальний матеріал
вивчаються англійською мовою. У процесі викладання предмету також використовуються слайди,
відеоматеріали та наукова література англійською мовою.

Дисципліна «Семінар з наукової літератури» є обов"язковою дисципліною для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 і 2 семестрів в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 180 годин.

Курс "Машинне навчання у біомедичних дослідженнях" розглядає можливості машинного навчання для статистичної обробки отриманих експериментальних результатів. Статистичне навчання - це вирішальній інструмент для будь-кого, хто бажає зрозуміти свої
дані та екстрагувати корисні патерни з масиву інформації. Ця галузь науки поєднує як методи
класичної статистики, так і сучасні методи машинного навчання, які спрямовані на створення
моделей, що описують складні взаємовідносини між даними, а також дозволять зробити необхідні
висновки щодо природи цієї взаємодії.

Дисципліна «Машинне навчання у біомедичних дослідженнях» є дисципліною вільного вибору для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 семестрі в обсязі 2 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 60 годин.


Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи фізіології, біології та анатомії” є отримання базових
знань з загальної біології, анатомії та фізіології людини.

Предмет навчальної дисципліни “Основи біології, анатомії та фізіології людини” внутрішня будова та
фізіологія функціональних систем людини на всіх рівнях, починаючи з клітинного до рівня організму.

Важливе освітнє значення курсу «Основи фізіології, біології та анатомії» полягає у її міждисциплінарності
та базовості для подальшої магістерської програми. Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, деякі
поняття та навчальний матеріал вивчаються англійською мовою. У процесі викладання предмету
використовуються слайди, відеоматеріали та наукова література англійською мовою.

Дисципліна «Основи фізіології, біології та анатомії» є дисципліною вільного вибору для ОНП “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 і 2 семестрів в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 180 годин.