Структура за темами

 • Загальне

  Дисципліна «Біофізика складних систем» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 90 годин.

  Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності організації та функціонування складних біологічних систем. 

  Курс присвячений вивченню біофізичних механізмів діяльності декількох систем в організмі людини. Серцево-судинна, шлунково-кишкова та нервова системи розглядаються на всіх рівнях їх функціонування від їх ролі в організмі, через функціонування різних спеціалізованих клітин, що складають їх тканини до молекулярних механізмів, що лежать в основі роботи клітин. Курс зосереджений на загальному розумінні схожості та відмінностей у молекулярних сигнальних шляхах, важливих для роботи цих різних систем. Паралельно курс надає детальні відомості про найсучасніші біофізичні, молекулярно-біологічні та генетичні методи та підходи, що використовуються в сучасних наукових дослідженнях для вивчення клітинних та молекулярних механізмів, що опосередковують функціонуванням складних біофізичних систем. • 1. Введення в біофізику складних систем.

  Лекція 1. Як мі будемо працювати?

  1.     Нащо ми всі зібрались.

  2.     Стандартний кар’єрний шлях у біомедичних науках.

  3.     Що ми будемо вивчати.

  4.     Як ми будемо це робити.

  5.     Першоджерела для читання та знання англійської мови.

  6.     Етика взаємовідношень у біомедичних дослідженнях.

  7.     Як ми будемо спілкуватися.

  Завдання

  Опрацювання розділів 1-2 книги Brain Facts та її Glossary.

  Лабораторна робота 1. Ознайомлення з сучасною електрофізіологічною лабораторією.

  Лекція 2. Історія розвитку електрофізіологічних досліджень.

  1.     Місце біофізики серед інших природничо-наукових дисциплін.

  2.     Нерозривний взаємозв'язок фізичних і біологічних явищ.

  3.     Відкриття Гальвані і Вольта як основа для розвитку сучасної електрофізіології.

  4.     Ідеї та принципи сучасної електрофізіології.

  5.     Фізики, що зробили значний внесок в розвиток біології.

  Завдання

  Контрольна робота: диктант по англійській термінології у галузі нейронаук.

  Лабораторна робота 2. Ознайомлення з лабораторією конфокальної мікроскопії.

  Лекція 3. Історія розвитку оптичних методів досліджень.

  1.     Нерозривний взаємозв'язок фізичних і біологічних явищ.

  2.     Розвиток оптики і способів реєстрації експериментальних результатів від мікроскопа Лівенгука до сучасних методів оптичних досліджень.

  3.     Мюллерівські клітини сітківки, як приклад оптоволокна розробленого природою

  4.     Квантові точки - сучасні флуоресцентні зонди

  Завдання

  Опрацювання розділів 3-4 книги Brain Facts.

 • 2. Будова та функціонування серцево-судинної системи.

  Лекція 1. Біофізичні основи функціонування серцево-судинної системи.

  1.     Навіщо потрібно серце в складі організму?

  2.     Штучне серце.

  3.     Навіщо потрібна і як організована судинна система?

  4.     Концентрація О2 і СО2 в повітрі, артеріальної крові і тканинах організму.

  Лабораторна робота 1. Ознайомлення з принципами роботи з живими тканинами, що вилучені з організму.

  Лекція 2. Сучасні біофізичні методи візуалізації і досліджень судинної системи.

  1.     Звичайна рентгенівська ангіографія.

  2.     Методи, засновані на магнітно-резонансній томографії та позитронно-емісійній томографії.

  3.     Лазерно-доплерівська флоуметрія.

  4.     Конфокальна мікроскопія.

  5.     Оптична мікро-ангіографія (OMAG).

  Завдання

  Контрольна робота: диктант по англійській термінології у галузі нейронаук.

  Лекція 3. Газообмін в організмі і його порушення.

  1.     Газообмін в легенях і тканинах організму.

  2.     Закони Дальтона і Генрі.

  3.     Газообмін азоту.

  4.     Газообмін кисню.

  5.     Газообмін вуглекислого газу.

  6.     Причини розвитку та способи боротьби з кесонної хворобою.

  Лабораторна робота 2. Ознайомлення з принципами молекулярних досліджень у живих клітинах.

  Лекція 4. Газообмін в організмі і його порушення (продовження).

  1.     Гірська хвороба.

  2.     Тиск газів в порожнинах організму.

  3.     Фізіологічні порушення при швидких зменшенні зовнішнього тиску.

  4.     Дихання та рН регуляція в крові та тканинах організму.

  Завдання

  Опрацювання розділів 5-6 книги Brain Facts.

  Лекція 5. Судинна система та розвиток злоякісних новоутворень.

  1.     Необхідність судинної системи для розвитку злоякісних новоутворень.

  2.     Голодування.

  3.     Ангіогенезис та розвиток злоякісних новоутворень.

  4.     Кисень-залежний механізм активації/деградації HIF-1α та ріст судин.

  5.     Підходи до лікування за рахунок «управління» судинами.

  Завдання

  1.     Оцінити об’єм, що перекачує серце в день.

  2.     Яка кількість азоту (мг) виводиться у хвилину з організму людини при правильному спливанні з глибини.

  3.     Чи можемо ми оцінити споживання енергії людиною, маючи на увазі, що вона витрачає 200 мг О2 на хвилину?

  4.     Оцініть різними способами (за диханням і добовою дієтою) потреби людини в О2 та кількість виведення СО2 в хвилину.

  5.     Чому артеріальна кров рожева, а венозна темна?

  6.     Використовуючи закони Дальтона та Генрі розрахувати концентрацію О2 і СО2 у крові людини (грам/літр).

  7.     Чому виникає гірна хвороба і що «робить» організм для боротьби з нею?