Структура за темами

 • Секція 1

  Тема 1 Структура біологічних мембран

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1. Історичний нарис розвитку біомембранологіі

  2. Структура біологічних мембран.

  3.Динамічний стан ліпідних і білкових компонентів у мембрані. Ліпід-білкові взаємодії.  

  4. Хімічний склад біомембран. Класифікація і характеристика мембранних ліпідів. Фосфоліпіди. Гліколіпіди. Стероїди Глікопротеїни, їх функціональна роль.

  5. Мембранні білки. Способи вбудовування та упаковки в ліпідному бішарі. Методи вивчення топографії білків в мембрані.

  6. Штучні мембрани: принципи отримання, використання в якості модельних систем для вивчення функціональних властивостей іонних каналів, активних транспортних систем, рецепторів.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 1.

  1.                Вивчення матеріалу лекції.

  2.                Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Значення робіт вітчизняних та зарубіжних вчених для розвитку біомембранології.  Література: [1, 4, 5]

   Розвиток методів і методичних підходів до вивчення  структури мембран. Література: [4, 7, 8]

   Характеристика інтегральних, периферичних, ліпід - пов'язаних мембранних  білків. Література: [1, 3, 6]:

  Функції гліцерофосфоліпідів, церамидов, фосфосфінголідов. Література: [2, 4, 8]

  Характеристика стеринів (холестерин) Література: [1,2, 4, 8]

  Призначення клітинних мембран Література: [1,3, 4, 7]

   

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005.

  2.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  3.      Рубин  А.Б.  Биофизика:  учеб.  –  М.:  Изд-во  Моск.  ун-та,  2004.  –  Т.2  (Биофизика    клеточных  процессов).   (глава  ХV.  Молекулярная  организация  биологических мембран, §1. Состав и строение биологических мембран ). 

  4.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  5. Блинов Л.В. Жидкие кристаллы: Структура и свойства. М. Книжный

  дом “ЛИБРОКОМ”, 2013.

  6. Ридли М. Геном. – М.: Эксмо, 2009. – 427 с.

   

  Додаткова література.

  7.      Антонов  В.Ф.,  Черныш  А.М.,  Пасечник  В.И.,  Вознесенский  С.А.,  Козлова   Е.К.  Биофизика: учеб. – М.: Владос, 2003. 

  8.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.  

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.


 • Секція 2

  Тема 2.  Сучасні підходи до дослідження біомембран.

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1.Виділення і характеристика мембранних компонентів клітини

  2.Підходи до виділення та ідентифікації субклітинних мембранних компонентів.

  3.Аналіз структурних компонентів біологічних мембран.

  4.Виділення та аналіз ліпідних компонентів клітинних мембран.

  5.Виділення і аналіз та ідентифікація білкових компонентів мембран.

  Завдання для самостійної робот по  теме 2.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Метод адсорбційної хроматографії, імуноафінні методи.  Ідентифікація субклітинних мембранних компонентів за допомогою маркерних ферментів. Вивчення білків методами рентгенівської та електронної кристалографії. Метод диференційної сканувальної калориметрії. Література: [1,2,3]

  Метод флуоресцентного фарбування. Література: [3,  4, 8, 9]

  Вибір детергенту. Розподіл білкових сумішей: висолювання, іонобмінна хроматографія, афінна хроматографія, гель-фільтрація, електрофорез.

   Методи хімічного аналізу білків. Література: [1, 5, 6, http://www.sciencemag.org]

  Історія відкриття флуоресцентних міток, конфокальна мікроскопія. Література: [ 2, 7, 8]

   

         Основна література:

  1.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  2.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  3. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  4. Ридли М. Геном. – М.: Эксмо, 2009. – 427 с.

  Додаткова література.

  5.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.  

  6.      Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  7. Штейн Г.И. Руководство по конфокальной микроскопии СП., ИНЦ РАН,2007.

  8. Joseph R. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy. -N.Y.: Springer Science, 2006. 

  9. Peters A., Palay S.L., Webster H.deF Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells, Third edition. NY, Oxford University Press, 1991

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д. Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.


 • Секція 3

  Тема 3. Рідкі кристали, транспортні системи біологічних мембран

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1.Історія відкриття рідких  кристалів ( РК) та ії структура.

  2.Класифікація та властивості  РК 

  3.Транспорт іонів через біологічні мембрани.

  4.Молекулярні основи первинно-активного транспорту іонів.

  5.Мембранний транспорт макромолекул: екзоцитоз і ендоцитоз.

  6.Молекулярні механізми синаптичної передачі.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 3.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Класифікація РК: нематичні, смектічні, холестерічні Література: [1, 2,4]

  Молекулярні механізми синаптичної передачі. Синтез нейротрансмітера і його транспорт в синаптичні везикули. Мембранні білки везикул і пресинаптичної мембрани, що регулюють екзоцитоз. Викид медіатора в синаптичну щілину.

  Література: [1, 3, 5,6]

   

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  2.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  3. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  4. Блинов Л.В. Жидкие кристаллы: Структура и свойства. М. Книжный

  дом “ЛИБРОКОМ”, 2013.

  Додаткова література.

  5.      Антонов  В.Ф.,  Черныш  А.М.,  Пасечник  В.И.,  Вознесенский  С.А.,  Козлова   Е.К.  Биофизика: учеб. – М.: Владос, 2003. 

  6.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.  

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні

    • Секція 4

   

  Тема 4. Мембранні рецептори та іонні канали

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1.Мембранні рецептори.

  2.Рецептори, відповідальні за перенесення макромолекул через мембрану в клітину. Фагоцитоз, піноцитоз, ендоцитоз.

  3.Іонні канали клітинної мембрани.

  4.Моделювання функціонування натрієвих, кальцієвих і калієвих каналів збудливих клітин в штучних фосфоліпідних мембранах (ліпосомах, БЛМ).

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 4.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Основні експериментальні підходи, що використовуються для вивчення рецепторів. Рецептори-канали. Література: [1, 2, 3]

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Рубин  А.Б.  Биофизика:  учеб.  –  М.:  Изд-во  Моск.  ун-та,  2004.  –  Т.2  (Биофизика    клеточных  процессов).   (глава  ХV.  Молекулярная  организация  биологических мембран, §1. Состав и строение биологических мембран ). 

  2.      Антонов  В.Ф.,  Черныш  А.М.,  Пасечник  В.И.,  Вознесенский  С.А.,  Козлова   Е.К.  Биофизика: учеб. – М.: Владос, 2003. 

  3.      Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні


 • Секція 5

  Тема 5  Біогенез клітинних мембран

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1. Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран.

  2. Синтез білків на рибосомах в цитозолі, їх ковалентна модифікація.

  3.Синтез ліпідів у мембрані ендоплазматичного ретикулуму.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 5

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран. Ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії, апарат Гольджі, ядра.Література: [1, 3, 4, 6] Асиметрія біосінтеза ліпідів. Транспорт ліпідів та білків в клітині. Модифікація структурних компонентів мембран в апараті Гольджі. Література: [1, 2, 5,6, 7]

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005.

  2.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  3.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  4. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  5. Ридли М. Геном. – М.: Эксмо, 2009. – 427 с.

  Додаткова література.

  6.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.    

  7. Peters A., Palay S.L., Webster H.deF Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells, Third edition. NY, Oxford University Press, 1991

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.

   

   

   

   

   


 • Секція 6

  Тема 6. Введення в імунологію

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1.     Історичний нарис розвитку імунології

  2. Онтогенез  та філогенез  захисних реакцій.

  3. Функціональна організація імунної системи.

   4. Органний рівень організації імунної системи

   5. Клітинний рівень організації імунної системи

  Контрольні питання:

  1 Значення робіт вітчизняних та зарубіжних вчених для розвитку імунології 

   2.Хто здійснив вперше щеплення проти віспи.

   3.Направления імунології: общая и частная, імунопатологія,  інфекційна та неінфекційна імунологія

  4. Імунна система людини. Визначення. Структура. Функції.

  5. Визначення (а) специфічних, (в) неспецифічних гуморальних факторів ІС.

  6. Характеристика центральних і периферичних органів ІС.

   7. Дозрівання В- і Т-лімфоцитів.

   

  Рекомендована література

  Основна

  Пол У.Е. Иммунология. Том 1., М.: Мир., 1987-1988 – 472 с.

   Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммунология: учебник. - М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005.

   Peters J. Delves Клеточные компоненты иммунной системы University College London, London, UK, 2017

  Хаитов Р. М.  Иммунология – М. “ ГЕОТАР – Медиа” 2018

  Галактионов В.Г. Эволюционная иммунология М.: Академкнига, 2005. - 408с

  Додаткова:

  1. Чепель Э. Основы клинической иммунологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

  2. Оригінальні журнальні статті та огляди.

  3. Інтернет ресурси.

   


 • Секція 7

  Тема 7.  Молекулярний рівень організації імунної системи.

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1. Антигенроспознаючі рецептори - T і B - cells.

  2. HLA - молекули - білки гістосумісності, які цікавлять область трансплантології

  3. Імуноглобуліни (АТ)

  4.Адгезивні молекули, які забезпечують міжклітинні молекулярні взаємодії

   5.Імуноцитокіни, імунолемокіни -  гормони імунної системи.

   

  Контрольні питання:

  1. Ефекторні функції Т- і В-клітин.

  2. Рецепторні і антигенні структури Т-лімфоцитів.

  3. Рецепторні і антигенні структури В-лімфоцитів.

   4. Маркери, характерні для Т-лімфоцитів, що циркулюють в крові.

  5. Роль макрофагів у формуванні імунної відповіді.

   6. Дозрівання Т- і В-лімфоцитів.

  Рекомендована література

  Основна:

  Пол У.Е. Иммунология. Том 2., М.: Мир, 1987-1988. 456 с

  Пол У.Е. Иммунология. Том 3., М.: Мир, 1987-1988. - 360 с

  Хаитов Р.М. Иммунология: учебник для студентов медицинских вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с.

   Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003.– 604 с.

   Ярилин А.А. Основы иммунологии. М., 1999. – 511 с.

   Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая  иммунология: учебник. - М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005

  Додаткова:

  Борисов Л. Б. и др. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. - М, Медицина,1993. – 238 с.

  Паттерсон Р. Аллергические болезни. М., 2000.

   Олехнович В.М. Клиника и терапия неотложных состояний в аллергологии и их профилактика. - М.: Мед. книга, 2005.

  Зарецкая Ю.М., Хамаганов Е.Г., Губарев М.И. Иммунология и иммуногенетика человека. М.: Карманная энциклопедия, 2002.


 • Секція 8

  Тема 8.  Антигены и иммуноглобуліны.

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

   1. Властивості антигенів

  2.    Класифікація антигенів

  3.    Специфічні та неспецифічні функції антитіл:

  4.    Властивості антитіл:

  5.  Структура антитела

  6.    Різноманіття імуноглобулінів

  Контрольні питання:

        1.Каталітичні антитіла - одночасно і антитіла, і ферменти

        2. Активація комплементу

       3. Структура імуноглобулінов

       4. Два важких ідентичних ланцюги - Н (heavy)

       5. Два ідентичних легких ланцюги - L – ланцюги

        6. Ізотипія, алотипія, ідиотипія імуноглобулінів 

  Рекомендована література

  Основна:

  1. Хаитов Р.М. Иммунология: учебник для студентов медицинских

  вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с.

  2.  Иммунология (ред. У. Пол), т. 1-3, (пер. англ.) М., 1988.

  3. Ярилин А.А. Основы иммунологии. М., 1999. – 511 с.

  4. Методы исследования в общей иммунологии: Уч. пособие /Белан Э.Б.,

  Гумилевский Б.Ю.-Волгоград. - 2006.

  5. Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая

  иммунология: учебник. - М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005.

  Додаткова:

  1. Зарецкая Ю.М., Хамаганов Е.Г., Губарев М.И. Иммунология и

  иммуногенетика человека. М.: Карманная энциклопедия, 2002.

  2. Климов В.В. Иммунная система и основные формы

  иммунопатологии. Ростов-на-Дону:Феникс, 2006.

  3. Чепель Э. Основы клинической иммунологии. М.: ГЭОТАР-Медиа,

  2008.

  4. Ковальчук Л.В. Иммунология. Практикум. 2010. 

  Інформаційні ресурси

  1. http://meduniver.com/Medical/Physiology/

  2. http://www.berl.ru/article/biology/fisiology.htm

  3.http://fondknig.com/2009/06/04/lekcii_po_anatomii_i_fiziologii_s_osnova

  mi_patologii_audiokniga.html

  4. http://www.booksmed.com/fiziologiya/page/8/

  5. http://www.onu.edu.ua/

  6. http://www.biology.org.ua