Кафедра біомедицини та нейронаук є структурним підрозділом КАУ і готує здобувачів освітнього рівня "магістр" за спеціальністю 091 - біологія.

Завідувач кафедри: д.б.н., професор П.В. Білан

Секретар кафедри: к.б.н., І.О. Осадченко

biomed@kau.edu.ua

Курс присвячений вивченню біофізичних механізмів діяльності декількох систем в організмі людини. Серцево-судинна, шлунково-кишкова та нервова системи розглядаються на всіх рівнях їх функціонування від їх ролі в організмі, через функціонування різних спеціалізованих клітин, що складають їх тканини до молекулярних механізмів, що лежать в основі роботи клітин. Курс зосереджений на загальному розумінні схожості та відмінностей у молекулярних сигнальних шляхах, важливих для роботи цих різних систем. Паралельно курс надає детальні відомості про найсучасніші біофізичні, молекулярно-біологічні та генетичні методи та підходи, що використовуються в сучасних наукових дослідженнях для вивчення клітинних та молекулярних механізмів, що опосередковують функціонуванням складних біофізичних систем.

Дисципліна «Біофізика складних систем» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 90 годин.

Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності організації та функціонування складних біологічних систем.


Дисципліна «Молекулярна фізіологія» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 90 годин.
Мета дисципліни – ознайомити студентів з базовими знаннями про молекулярні та клітинні механізми, що лежать в основі фізіологічних процесів життєдіяльності організму людини і тварин.

Дисципліна “Біохімія мембранних структур ” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 60 годин.

Мета дисципліни: Метою дисципліни формування базових знань в області будови і функціонування клітинних мембран, освоєння основних біохімічних прийомів аналізу ліпідних і білкових компонентів біомембран і навичок роботи з штучними мембранами в якості моделей біомембран

Дисципліна «Методи дослідження збудливих мембран» є ключовою для опанування студентами сучасними методологічними підходами і фізичними приладами, що широко застосовуються в експериментальній біофізиці для дослідження транспортної та сигнальної функції клітинних мембран. Він ставить за мету розвиток у студентів навичок постановки електрофізіологічного експерименту, реєстрації біоелектричних явищ, обробки та інтерпретації одержаних результатів. Передбачається вивчення механізмів біоелектрогенезу, принципів збору та аналізу електрофізіологічної інформації на макро- та мікрорівнях, підходів до клонування, функціональної експресії та структурно-функціональному аналізу мембранних іонних каналів та рецепторів, а також основ флуорисцентної та конфокальної мікроскопії.

Загальний навчальний час (разом з СРС):  108  год.

Метою дисципліни «Методи дослідження збудливих мембран» є ознайомлення студентів з теоретичними та експериментальними підходами, які лежать в основі дослідження біоелектричної функції клітинних мембран. Вивчення курсу є необхідним етапом для закладання бази подальшої спеціалізації.

Завданням дисципліни є розуміння студентами теоретичних засад та опанування ключовими методичними підходами, які застосовуються для дослідження іон-транспортної та сигнальної функції клітинних мембран.

"Семінар з наукової літератури" є базовим нормативним курсом, у рамках якого студенти знайомляться з історією фізіології, принципами наукових публікацій у галузі експериментальної біології, основами статистичних методів та планування експериментів.

Дисципліна “Функціональна нейроанатомія” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 2 семестрі в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 60 годин, з яких 32 години аудиторних занять та 28 годин самостійної роботи, підсумовується заліком.

Мета дисципліни “Функціональна нейроанатомія” - ознайомити слухачів із закономірностями анатомічної та функціональної організації нервової системи як координатора функціонування організму як цілісної системи, сформувати уявлення про нейрофізіологічний субстрат психічних явищ та поведінки, механізми регуляції фізіологічних функцій, ознайомитися із головними методами дослідження функцій ЦНС, а також дати уявлення про найбільш важливі розлади її роботи.