• 6. Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)

  Лектор: Олександр Кордюк

  • ARPES: Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням
  • Фотоефект, фотоелектронний спектр: остовні електрони та валентна зона 
  • Закони збереження енергії та імпульсу: розділення по енергії, розділення по імпульсу
  • Електронна зонна структура: співвідношення невизначенності Гейзенберга, принцип Паулі
  • Ферміологія: енергія Фермі, рівень Фермі, імпульс Фермі, поверхня Фермі, швидкість Фермі
  • Електронний спектр: квазічастинкова спектральна фуккція, власна енергія
  • Поверхня Фермі у 2D та 3D
  • Електронна структура квазі-двовимірних кристалів на прикладі надпровідних купратів
  • "Матричні елементи" - залежність від енергії та поляризації фотонів
  • Синхротронний ARPES-експеримент
  • Енергетична шкала: температура, надпровідна щілина, зонна щілина
  • Перехід Паєрлса: хвилі зарядової густини, співрозмірне та неспіврозмірне впорядкування, псевдощілина
  • Проблема надпровідності в купратах з точки зору ARPES: нодальні та антинодальні спектри, структура власної енергії
  • Проблема "відбитків пальців" у виборі моделі надпровідного спарювання: фонони та спінові флуктуації  
  • Багатозонність в надпровідниках на основі заліза: пошук нових надпровідників
  • Залежність електронної структури від температури

5. Спектроскопічні методи 7. Синхротронні експерименти