Структура за темами

  • Лекції та підручники з конформної теорії поля:

   [C88] J. Cardy, Conformal Invariance and Statistical Mechanics, 1988

   [C08] J. Cardy, Conformal Field Theory and Statistical Mechanics, 2008

   [G] Paul Ginsparg, Applied Conformal Field Theory

   [FMS] P. di Francesco, P. Mathieu, D. Senechal, Conformal field theory

   [ZZ] A. Zamolodchikov, Al. Zamolodchikov, Conformal Field Theory and Critical Phenomena in Two-Dimensional Systems 

   Лекційні замітки:

   [I] N. Iorgov, Integrable systems: lecture notes.

      


 • Основні інтегровні моделі статфізики (модель Ізінга, 6-ти та 8-ми вершинні моделі, SOS та RSOS моделі) та квантової теорії (квантовий ланцюжок Ізінга в поперечному полі, XXX, XXZ та XYZ моделі). Відповідність між квантовими системами розмірності D та моделями статфізики розмірності D+1 як відповідність між операторним формалізмом та формалізмом інтегрування по шляхам в квантовій теорії. Трансфер-матриця двовимірної моделі Ізінга як оператор дискретної еволюції, вирази для статистичної суми та кореляційних функцій в трансфер-матричному підході.  

 • Перетворення Йордана-Вігнера. NS- та R-сектори. Фур'є перетворення. Перетворення Боголюбова. Власні значення та власні стани трансфер-матриці двовимірної моделі Ізінга.

 • Асимптотичне виродження вакуумів в термодинамічній границі у ферромагнитній фазі. Спонтанна намагніченість в моделі Ізінга.


 • Кореляційні функції в трансфер-матричному підході. Форм-фактори спінового оператора та форм-факторний розклад кореляційних функцій.


 • Визначення скейлінгової границі 2D моделі Ізінга. Дисперсійне співвідношення та перенормування параметрів в скейлінговій границі.

 • Поняття про квантовий фазовий перехід. Спектр квантового ланцюжка Ізінга поперечному полі. Спонтанна намагніченість.

 • Система в точці фазового переходу другого роду. Конформна симетрія в n-вимірному просторі. Квазіпервинні поля та їх кореляційні функції.


 • Симетрії, теорема Нетер та тотожності Уорда.

 • Зміст теми:

  1. Конформна симетрія в 2-вимірному просторі. [G, 1.2], [FMS,5.1.1-5.1.3]
  2. Первинні та квазіпервинні поля та їх кореляційні функції. [G, 2.1], [FMS,5.1.4-5.1.5] 
  3. Конформні тотожності Уорда. [С08, 3.1], [I,5.3-5.4], [FMS,5.2.1-5.2.2]
  Контрольні запитання:
  1. Чим особлива конформна симетрія у двох вимірах? Група глобальних конформних перетворень.
  2. Що таке первинне та квазіпервинне поля? Які з цих полів є підмножиною інших?
  3. Інфінітізмальна дія на квазіпервинні поля? Конформні розмірності?
  4. Двохточкові та трьохточкові корелятори квазіпервинних полів?

 • Операторний розклад добутку тензора енергії-імпульса з самим собою. Алгебра Вірасоро. Операторний розклад добутку тензора енергії-імпульса з первинними та довільними полями. Розклад простору полів по незвідним представленням алгебри Вірасоро.


 • Зведення довільних корфункцій до корфункцій первинних полів. Корфункції первинних полів. Конформні блоки.


 • Вироджені поля. Диференціальні рівняння на кореляційні функції що містять вироджені поля. Операторні розклади з виродженими полями.


 • Двовимірні теорії безмасових бозонів і ферміонів як конформні теорії поля. Відповідність між цими конформними теоріями поля.