• Секція 7

  Тема 7.  Молекулярний рівень організації імунної системи.

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1. Антигенроспознаючі рецептори - T і B - cells.

  2. HLA - молекули - білки гістосумісності, які цікавлять область трансплантології

  3. Імуноглобуліни (АТ)

  4.Адгезивні молекули, які забезпечують міжклітинні молекулярні взаємодії

   5.Імуноцитокіни, імунолемокіни -  гормони імунної системи.

   

  Контрольні питання:

  1. Ефекторні функції Т- і В-клітин.

  2. Рецепторні і антигенні структури Т-лімфоцитів.

  3. Рецепторні і антигенні структури В-лімфоцитів.

   4. Маркери, характерні для Т-лімфоцитів, що циркулюють в крові.

  5. Роль макрофагів у формуванні імунної відповіді.

   6. Дозрівання Т- і В-лімфоцитів.

  Рекомендована література

  Основна:

  Пол У.Е. Иммунология. Том 2., М.: Мир, 1987-1988. 456 с

  Пол У.Е. Иммунология. Том 3., М.: Мир, 1987-1988. - 360 с

  Хаитов Р.М. Иммунология: учебник для студентов медицинских вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с.

   Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003.– 604 с.

   Ярилин А.А. Основы иммунологии. М., 1999. – 511 с.

   Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая  иммунология: учебник. - М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005

  Додаткова:

  Борисов Л. Б. и др. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. - М, Медицина,1993. – 238 с.

  Паттерсон Р. Аллергические болезни. М., 2000.

   Олехнович В.М. Клиника и терапия неотложных состояний в аллергологии и их профилактика. - М.: Мед. книга, 2005.

  Зарецкая Ю.М., Хамаганов Е.Г., Губарев М.И. Иммунология и иммуногенетика человека. М.: Карманная энциклопедия, 2002.


  Секція 6Секція 8