• Секція 6

  Тема 6. Введення в імунологію

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1.     Історичний нарис розвитку імунології

  2. Онтогенез  та філогенез  захисних реакцій.

  3. Функціональна організація імунної системи.

   4. Органний рівень організації імунної системи

   5. Клітинний рівень організації імунної системи

  Контрольні питання:

  1 Значення робіт вітчизняних та зарубіжних вчених для розвитку імунології 

   2.Хто здійснив вперше щеплення проти віспи.

   3.Направления імунології: общая и частная, імунопатологія,  інфекційна та неінфекційна імунологія

  4. Імунна система людини. Визначення. Структура. Функції.

  5. Визначення (а) специфічних, (в) неспецифічних гуморальних факторів ІС.

  6. Характеристика центральних і периферичних органів ІС.

   7. Дозрівання В- і Т-лімфоцитів.

   

  Рекомендована література

  Основна

  Пол У.Е. Иммунология. Том 1., М.: Мир., 1987-1988 – 472 с.

   Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммунология: учебник. - М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005.

   Peters J. Delves Клеточные компоненты иммунной системы University College London, London, UK, 2017

  Хаитов Р. М.  Иммунология – М. “ ГЕОТАР – Медиа” 2018

  Галактионов В.Г. Эволюционная иммунология М.: Академкнига, 2005. - 408с

  Додаткова:

  1. Чепель Э. Основы клинической иммунологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

  2. Оригінальні журнальні статті та огляди.

  3. Інтернет ресурси.

   


  Секція 5Секція 7