• Секція 5

  Тема 5  Біогенез клітинних мембран

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1. Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран.

  2. Синтез білків на рибосомах в цитозолі, їх ковалентна модифікація.

  3.Синтез ліпідів у мембрані ендоплазматичного ретикулуму.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 5

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран. Ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії, апарат Гольджі, ядра.Література: [1, 3, 4, 6] Асиметрія біосінтеза ліпідів. Транспорт ліпідів та білків в клітині. Модифікація структурних компонентів мембран в апараті Гольджі. Література: [1, 2, 5,6, 7]

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005.

  2.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  3.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  4. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  5. Ридли М. Геном. – М.: Эксмо, 2009. – 427 с.

  Додаткова література.

  6.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.    

  7. Peters A., Palay S.L., Webster H.deF Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells, Third edition. NY, Oxford University Press, 1991

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.

   

   

   

   

   


  Секція 4Секція 6