• Topic 2

  Тема 2.  Сучасні підходи до дослідження біомембран.

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1.Виділення і характеристика мембранних компонентів клітини

  2.Підходи до виділення та ідентифікації субклітинних мембранних компонентів.

  3.Аналіз структурних компонентів біологічних мембран.

  4.Виділення та аналіз ліпідних компонентів клітинних мембран.

  5.Виділення і аналіз та ідентифікація білкових компонентів мембран.

  Завдання для самостійної робот по  теме 2.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Метод адсорбційної хроматографії, імуноафінні методи.  Ідентифікація субклітинних мембранних компонентів за допомогою маркерних ферментів. Вивчення білків методами рентгенівської та електронної кристалографії. Метод диференційної сканувальної калориметрії. Література: [1,2,3]

  Метод флуоресцентного фарбування. Література: [3,  4, 8, 9]

  Вибір детергенту. Розподіл білкових сумішей: висолювання, іонобмінна хроматографія, афінна хроматографія, гель-фільтрація, електрофорез.

   Методи хімічного аналізу білків. Література: [1, 5, 6, http://www.sciencemag.org]

  Історія відкриття флуоресцентних міток, конфокальна мікроскопія. Література: [ 2, 7, 8]

   

         Основна література:

  1.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  2.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  3. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  4. Ридли М. Геном. – М.: Эксмо, 2009. – 427 с.

  Додаткова література.

  5.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.  

  6.      Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  7. Штейн Г.И. Руководство по конфокальной микроскопии СП., ИНЦ РАН,2007.

  8. Joseph R. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy. -N.Y.: Springer Science, 2006. 

  9. Peters A., Palay S.L., Webster H.deF Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells, Third edition. NY, Oxford University Press, 1991

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д. Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.


  Topic 1Topic 3