Структура за темами

 • Тема 1 Структура біологічних мембран

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1. Історичний нарис розвитку біомембранологіі

  2. Структура біологічних мембран.

  3.Динамічний стан ліпідних і білкових компонентів у мембрані. Ліпід-білкові взаємодії.  

  4. Хімічний склад біомембран. Класифікація і характеристика мембранних ліпідів. Фосфоліпіди. Гліколіпіди. Стероїди Глікопротеїни, їх функціональна роль.

  5. Мембранні білки. Способи вбудовування та упаковки в ліпідному бішарі. Методи вивчення топографії білків в мембрані.

  6. Штучні мембрани: принципи отримання, використання в якості модельних систем для вивчення функціональних властивостей іонних каналів, активних транспортних систем, рецепторів.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 1.

  1.                Вивчення матеріалу лекції.

  2.                Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Значення робіт вітчизняних та зарубіжних вчених для розвитку біомембранології.  Література: [1, 4, 5]

   Розвиток методів і методичних підходів до вивчення  структури мембран. Література: [4, 5]

   Характеристика інтегральних, периферичних, ліпід - пов'язаних мембранних  білків. Література: [1, 3]:

  Функції гліцерофосфоліпідів, церамидов, фосфосфінголідов. Література: [2, 4]

  Характеристика стеринів (холестерин) Література: [1,2, 3]

  Призначення клітинних мембран Література: [1,2,3,4,5.]

   

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005.

  2.     K. R. Vinothkumar and R. Henderson. Structures of membrane proteins Quarterly  Reviews  Biophys. 2010. 65 стор.

  3.     Biochemistry. Roger L. Miesfeld, Megan M. McEvoy. W W NORTON & Company, 2021 р. - 1392 стор.

  4.    Ingeborg Schmidt-Krey, James C. Gumbart. Structure and Function of Membrane Proteins. Розділ 7,11

   Humana press. 2021

   5. Robert H. Chen. Liquid Crystal Displays: Fundamental Physics and Technology.  John Wiley & Sons, Inc. 2011 497 стор.


  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.