Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в  тиждень (30 год); семінар– 1 год в тиждень (15 год); самостійна робота – 105 год, диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів


  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).


  Лектор: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net

  Семінарські заняття: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom, Google Meet


 • Тема 1. Надійність, роботоздатність і залишковий ресурс безпечної експлуатації конструкцій, механізмів і промислових об’єктів

  –     Основні поняття, мета та задачі управління цілісністю конструкцій та промислових об’єктів.
  –     Загальні правила проектування відповідальних конструкцій.
  –     Структура програм управління цілісністю. Управління ризиками.

  –     Елементи системи даних про стан об’єкту при управлінні його цілісністю (проектні дані, експлуатаційні дані, дані технічного огляду, дані монтажу/будівництва). Невизначеність даних.


 • Тема 2. Напружено-деформований і граничний стани матеріалів і конструкцій за статичного навантаження

  –     Елементи теорії деформованого суцільного середовища. Узагальнений закон Гука. Закон Рамберга-Осгуда. Основи теорії пластичного плину.
  –     Деформаційне змінення металів і сплавів.
  –     Феноменологічні теорії руйнування. Теорія Кулона-Мора. Гіпотеза Друкера-Прагера. Методи оцінки граничного стану матеріалів і конструкцій в залежності від умов зовнішнього впливу.

  –     Статистична теорія руйнування Вейбулла.


 • Тема 3. Втомне руйнування матеріалів і конструкцій

  –     Особливості зародження та розвитку мікропошкодження матеріалів за циклічного навантаження. Механізми корозійної втоми. Ізотропне та кінематичне зміцнення. Ефект Баушингера.
  –     Малоциклове та багатоциклове навантаження.
  –     Основні методи оцінки втомної міцності.
  –     Характерні особливості опірності втомному руйнуванню сталей, сплавів на основі титану та алюмінію.

  –     Принципи проектування конструкцій з підвищеною опірністю втомному руйнуванню.


 • Тема 4. Елементи механіки руйнування за динамічного навантаження

  –     Особливості впливу інерційних сил на характеристики опірності конструкційних матеріалів руйнуванню.
  –     Швидкість виділення енергії при крихкому руйнуванні за динамічного навантаження. Енергетичний критерій руйнування.
  –     Особливості розподілу напружень в області вершини тріщини за умови впливу динамічного навантаження.
  –     Ефекти пластичності матеріалу та швидкості росту тріщини на опірність матеріалів крихкому руйнуванню. Мікророзтріскування. Фрагментація.

  –     Особливості впливу динамічного навантаження на в’язке руйнування матеріалу.


 • Тема 5. Повзучість і високотемпературне руйнування матеріалів

  –     Механізм необоротних деформацій конструкційних матеріалів за високотемпературного навантаження. Етапи розвитку деформацій повзучості.
  –     Математичне описання деформування в’язко-пружного середовища.
  –     Довготривала міцність матеріалів за розвинених деформацій повзучості. Швидкість зростання тріщини за високотемпературного силового впливу.

  –     Високотемпературне руйнування за циклічного навантаження.


 • Тема 6. Елементи механіки руйнування тіл з тріщиноподібними дефектами

  Тріщиноподібні дефекти: природа зародження, види, схематизація.
  Теорія Гріффітса.
  Розподіл механічних напружень в області вершини тріщини. HRR-поле.

  Критерії граничного стану тіла з тріщиною (CTOD, J-інтеграл, FAD).

 • Тема 7. Корозійне пошкодження матеріалів і конструкцій

  –     Принципи корозійного пошкодження матеріалів. Діаграми Пурбе.
  –     Види корозійних пошкоджень металів та сплавів.
  –     Умови та механізми стрес-корозійного пошкодження матеріалів.
  –     Корозія неметалевих матеріалів.

  –     Протикорозійний захист.


 • Тема 8. Деградація властивостей сучасних матеріалів в процесі довготривалої експлуатації

  –     Основні параметри матеріалів, що використовуються при проектуванні конструкцій та оцінці їх надійності.
  –     Воднева деградація металів.
  –     Накопичення пошкодженості за циклічного навантаження та за розвиненої повзучості.
  –     Окрихчення матеріалів при радіаційному опроміненні.

  –     Механічне, адгезивне та механохімічне зношування.


 • Тема 9. Мікромеханіка руйнування матеріалів

  –     Континуальні моделі пошкодженості матеріалів. Розсіяна пошкодженість матеріалів під дією циклічного навантаження.
  –     Мікро- та макроскопічні явища при руйнуванні.
  –     Основи теорії коротких тріщин. Тріщини в просторово неоднорідних матеріалах.

  –     Мікромеханіка в’язкого руйнування. Моделі Гурсона-Твергаарда-Нідлмана та Райса-Трейсі.


 • Тема 10. Основи механіки полімерів

  –     Загальна класифікація та види полімерів. Полімеризація.
  –     Особливості в'язко-пружних властивостей полімерів та їх характеризація.
  –     Феноменологічні механічні моделі полімерних матеріалів. Модель Максвелла. Модель Кельвіна-Фойгта.
  –     Інтегральні уявлення про напружений та деформований стани полімерних матеріалів. Принцип суперпозиції Больцмана.
  –     Вплив температури на в'язко-пружні властивості аморфних полімерів. Фізичне та хімічне старіння.

  –     Механізми руйнування полімерів. Математичні моделі в'язко-пружно-пластичної поведінки полімерних матеріалів.


 • Тема 11. Основи механіки композитів

  –     Класифікація композиційних матеріалів.
  –     Класи матеріалів, що використовуються для створення композитів. Вуглецеве, керамічне, арамідне та скловолокно. Епоксидні, поліефірні, поліамідні, фенолформальдегідні смоли. Металеві, керамічні, вуглецеві матриці.
  –     Мікромеханіка композиційних матеріалів. Види локального руйнування.
  –     Макромеханіка ламінатів. Правило сумішей. Мультимасштабне моделювання.

  –     Втомна міцність композиційних матеріалів.


 • Тема 12. Використання теорії ймовірності та ризик-аналізу для оцінки стану складних конструкцій та промислових об’єктів

  –     Основи теорії ймовірності. Методи Монте Карло.
  –     Алгоритми врахування невизначеності вхідних даних про стан матеріалу об’єкту при оцінці надійності та роботоздатності.
  –     Прогнозування надійності за моделями напружено-деформованого стану.

  –     Елементи теорії ризик-аналізу. Оцінка параметрів надійності за експериментальними даними.


 • Тема 13. Неруйнівний контроль і моніторинг стану відповідальних конструкцій тривалої експлуатації

  –     Візуальні та оптичні методи контролю стану конструкцій. Інтерферометрія. Ширографія. Оптична когерентна томографія. Капілярний метод контролю.
  –     Акустичні методи. Фізичні основи розповсюдження ультразвукових хвиль в пружних середовищах. Акустична мікроскопія. Акустична емісія.
  –     Електромагнітні методи. Вихрострумові методи. Коерцитивна сила. Ефект Холла. Магнітопорошковий метод. Магнітоферозондовий метод. Магнітографічний метод. Метод магнітної пам’яті. Магнітометрія.
  –     Радіохвильовий і радіаційний методи неруйнівного контролю.
  –     Теплові методи контролю. Активні та пасивні методи. Дефектоскопія й інтроскопія тепловими методами.

  –     Методи контролю напружено-деформованого стану матеріалів і конструкцій. Тензометрія. П’єзоефект.


 • Тема 14. Алгоритми організації заходів підтримки надійності об’єктів тривалої експлуатації

  –     Загальні принципи організації технічного обслуговування. Визначення цілей та стратегії технічного обслуговування. Концепції ідеального та мінімального технічного обслуговування. Недосконале або погіршуюче відновлення.
  –     Базові моделі технічного обслуговування. Моделі повної заміни. Моделі часткової заміни. Моделі повної заміни з недосконалим обслуговуванням.
  –     Вплив аварійних ситуацій на аналіз експлуатаційної вартості.

  –     Політика комплексного технічного обслуговування.


 • Тема 15. Управління та утилізація відходів

  –     Загальні принципи класифікації відходів.
  –     Методи підготовки і переробки твердих відходів.
  –     Утилізація відходів окремих галузей промисловості.

  –     Промислові відходи, що не утилізуються.


 • Тема 16. Практичні приклади управління цілісністю відповідальних об’єктів

  –     Використання методів ймовірнісного аналізу для визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів та планування ремонтно-відновлювальних робіт.
  –     Ймовірнісна інтерпретація напружено-деформованого стану дефектних конструкцій для оцінки залишкової міцності та роботоздатності.
  –     Визначення залишкової міцності зварних елементів АЕС з виявленими дефектами несуцільності металу.

  –     Оцінка крихкої міцності зварних з’єднань на основі методу віртуальних дефектів.