Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 або 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); лабораторні – 1 год на тиждень (15 год); самостійна робота – 105 год, диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів


  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України).

   

  Лектор: докт. фіз.-мат. наук, Сорокін Олександр Васильович, sorokin@isma.kharkov.ua

  Семінарські заняття: докт. фіз.-мат. наук, Сорокін Олександр Васильович, sorokin@isma.kharkov.ua

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom


 • Тема 1. Вступ до матеріалознавства органічних середовищ.

  Основні поняття та терміни. Класифікація матеріалів за призначенням та складом. Основні властивості матеріалів. 

 • Тема 2. Структура матеріалів.

  Кристалічна та аморфна структури. Склад та структура молекул органічних сполук. Хімічні зв'язки в органічних сполуках.

 • Тема 3. Властивості матеріалів.

  Механічні властивості. Термічні властивості. Електричні та магнітні властивості. Оптичні властивості.

 • Тема 4. Органічні матеріали та їх використання.

   Органічні полімери. Композитні матеріали. Біоматеріали.
 • Тема 5. Методи та техніки вивчення властивостей матеріалів.

 • Тема 6. Практичні застосування органічних матеріалів.

 • Тема 7. Молекулярні кристали. Методи отримання і властивості.

 • Тема 8. Матеріали для органічної електроніки. Органічна фотовольтаїка.

 • Тема 9. Самоорганізація органічних матеріалів.

 • Тема 10. Органічні наноматеріали. Методи отримання і властивості.

 • Тема 11. Впорядковані молекулярні агрегати.

  J-агрегати як новий клас молекулярних агрегатів. Ціанінові барвники. Екситонні властивості J-агрегатів. Структура молекулярних агрегатів. Технічні і біомедичні застосування.

 • Тема 12. Рідкокристалічний стан речовини.

  Основні типи рідкокристалічних фаз. Хімічна структура молекул мезогенних речовин. Надмолекулярне впорядкування в нематичних, смектичних і холестеричних рідких кристалах (РК).

 • Тема 13. Рідкокристалічні композиції.

  Залежність фазового стану від температури. Орієнтаційне впорядкування в РК. Параметр порядку. Теорія Майєра-Заупе. Опис трансляційного впорядкування в РК. Смектичні РК.

 • Тема 14. Композитні наноматеріали на основі РК.

  Ліотропні РК. Рідкокристалічні властивості модельних клітинних мембран. Медико-біологічні застосування рідких кристалів.

 • Тема 15. Полімерні матеріали.

  Класифікація полімерів. Молекулярна структура полімерів. Морфологія полімерів.

 • Тема 16. Отримання полімерів.

  Специфіка будови і полімерного стану речовини. Механічні властивості полімерів. Розчини полімерів.

 • Тема 17. Властивості полімерів, їх обробка. Застосування полімерів.