Структура за темами

 • Про освітній курс

  Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  I курс, весняний семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  залік

  Розклад занять

  лекція – 2 години в тиждень (30 годин); семінарські  – 1 години в тиждень (15 годин); самостійна робота – 105 годин.

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

  Лектор: докт. техн. наук, Ахонін Сергій Володимирович, akhonin.sv@gmail.com, +38 (044) 205-25-44

  Семінарські заняття: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Розміщення курсу

  https://eduportal.kau.org.ua/course/index.php?categoryid=19

  платформа для онлайн підключення:

  Zoom, Google Meet


 • Тема 1. Вступ до електрометалургії.

  Зміст теми:

  –     Визначення електрометалургії її місце в галузі металургії..

  –     Історія розвитку галузі.

  –     Визначення ролі електрометалургії в сучасному світі та її застосування в різних галузях промисловості.

  –     Підходи до опису основних електрометалургійних процесів.


  • Тема 2. Основи електрохімії в металургійних процесах.

   Зміст теми:

   –     Пояснення терміну "електрохімія" та її місця в хімії та металургії.

   –     Огляд основних понять.

   –     Іони та іонний рух.

   –     Визначення електродного потенціалу та впливу потенціалу на напругу в електролітичних системах.

   –     Опис процесу електролізу, включаючи реакції на аноді та катоді, масу і заряд електродів.

   –     Введення до термодинаміки реакцій на основі понять Гіббсової енергії та реакційного потенціалу.


   • Тема 3. Термодинаміка реакцій у процесах електрометалургії.

    Зміст теми:

    –     Визначення і важливість вивчення термодинаміки реакцій у процесах електрометалургії.

    –     Закони  термодинаміки.

    –     Пояснення концепції реакційного потенціалу та його важливості для термодинамічного аналізу реакцій в електрометалургії.

    –     Умови рівноваги та визначення ступеня переважання реакцій в системах електрометалургії.    • Тема 4. Основи електролізу в металургії.

     Зміст теми:

     –     Пояснення поняття "електроліз" та його роль у виробництві металів та сплавів.

     –     Розгляд структури електролітичної системи, включаючи аноди, катоди, електроліти та джерело живлення.

     –     Вплив факторів, таких як струм, напруга, температура та концентрація розчину, на хід електролізу.

     –     Розгляд явищ масообміну під час електролізу, включаючи електролітичне осадження та електролітичний розплав.

     –     Перегляд прикладів застосування електролізу у виробництві металів та сплавів.     • Тема 5. Основи фізичної металургії.

      Зміст теми:

      –     Визначення та роль фізичної металургії у виробництві та дослідженні металів.

      –     Кристалічна структура металів:

      –     Структури кристалів та кристалічних дефектів у металах, включаючи решітчасту структуру та дислокації.

      –     Механічних властивостей металів, включаючи міцність, твердість, пластичність та інші параметри.

      –     Дослідження електронної структури металів та її впливу на їхні фізичні та хімічні властивості.

      –     Теплопровідності, теплоємності та розширювальних властивостей металів.

      –     Електропровідність та магнітні властивості металів та сплавів.      • Тема 6. Основи фазових перетворень в металургійних процесах і технологіях.

       Зміст теми:

       –     Визначення та важливість фазових перетворень у металургії та виробництві сплавів.

       –     Пояснення понять фаз та компонентів у металургії, включаючи тверді, рідкі та газоподібні фази.

       –     Огляд діаграм стану, які відображають структуру та фазові перетворення у системах металів та сплавів.

       –     Термодинамічні та кінетичні аспекти фазових перетворень у металургії.

       –     Вплив фазових перетворень на механічні, термічні та інші властивості металів та сплавів.       • Тема 7. Електрометалургія титану та сплавів на його основі.

        Зміст теми:

        –     Важливість виробництва титану та титанових сплавів за допомогою електрометалургійних методів.

        –     Основні завдання, які ставлять перед виробниками титану, та властивостей цього металу.

        –     Огляд методів видобутку титанової руди.

        –     Технології виробництва титанових напівфабрикатів та виробів.

        –     Застосування титанових сплавів у промисловості, включаючи авіаційну та медичну галузі.        • Тема 8. Електрометалургія алюмінію та сплавів на його основі.

         Зміст теми:

         –     Визначення та важливість виробництва алюмінію та алюмінієвих сплавів за допомогою електрометалургійних методів.

         –     Основні завдання, які ставлять перед виробниками алюмінію, та властивостей цього металу.

         –     Огляд процесу виробництва алюмінію за допомогою електролізу алюмінієвих оксидів.

         –     Застосування алюмінієвих сплавів у промисловості, включаючи авіаційну, автомобільну та будівельну галузі         • Тема 9. Електрометалургія заліза, сталі та чавуну.

          Зміст теми:

          –     Визначення та важливість виробництва заліза та сталі за допомогою електрометалургійних методів.

          –     Основні завдання, які ставлять перед виробниками заліза, сталі та чавуну, та властивостей цих матеріалів.

          –     Методи виробництва чавуну та сталі за допомогою електрометалургійних процесів.

          –     Технології та процеси сталеплавильного виробництва, включаючи методи вилучення домішок та підвищення якості сталі.

          –     Застосування сталі у будівництві, автомобільній галузі, виробництві машин та інших сферах.          • Тема 10. Електрометалургія у вторинних металургійних процесах.

           Зміст теми:

           –     Визначення та важливість вторинного виробництва металів та переробки вторинних сировинних матеріалів.

           –     Електрометалургійні методи, які використовуються для виробництва металів із вторинних сировинних матеріалів.

           –     Методи переплаву вторинних металів та їхнє використання в різних галузях, включаючи ливарну справу та виробництво сплавів..

           –     Системи очищення та утилізації вторинних матеріалів та відходів.

           –     Екологічні аспекти електрометалургії у вторинних металургійних процесах та способи зменшення впливу на довкілля.           • Тема 11. Вплив на довкілля та енергоефективність в електрометалургії.

            Зміст теми:

            –     Екологічні проблеми та виклики, пов'язані з виробництвом металів за допомогою електрометалургійних методів.

            –     Методи в зменшення викидів та відходів у процесах електрометалургії, включаючи використання технологій очищення та утилізації.

            –     Методи покращення енергоефективності в металургійних процесах та зменшення споживання електроенергії.            • Тема 12. Методи контролю та аналізу в електрометалургії.

             Зміст теми:

             –     Методи визначення концентрації різних хімічних речовин у металургійних зразках.

             –     Електрохімічні методи, що використовуються для моніторингу процесів, вимірювання параметрів та контролю якості продукції.

             –     Принципи електрохімічного дослідження корозії металів та застосування методів захисту від корозії.

             –     Методи визначення складу газових сумішей та аналізу газів у металургійних процесах.             • Тема 13. Сучасні тенденції в галузі електрометалургії.

              Зміст теми:

              –     Технологічні зміни та інновації, спрямовані на підвищення енергоефективності та зменшення впливу на довкілля.

              –     Сучасні системи автоматизації та керування для оптимізації металургійних процесів.

              –     Тенденції в застосування відновлюваних джерел енергії у електрометалургії.

              –     Нові матеріали та сплави, які використовуються в електрометалургії.

              –     Сучасні тенденції на глобальному ринку металів та їхній вплив на електрометалургійну галузь.              • Тема 14. Основи виробничої безпеки.

               Зміст теми:

               –     Основні ризики та небезпеки, пов'язані з електрометалургійними процесами, включаючи вплив електричного струму, високої температури, газів і хімічних речовин.

               –     Заходи безпеки та порядок реагування на аварійні ситуації.

               –     Важливість навчання та підготовки персоналу в галузі безпеки та методи навчання.

               –     Нормативні документи, які регулюють безпеку на металургійних підприємствах.

               –     Важливість розвитку культури безпеки на підприємстві та дотримання безпекових практик.               • Тема 15. Практичні аспекти електрометалургії

                Зміст теми:

                –     Екскурсія на електрометалургійне підприємство.

                –     Робота зі спеціалізованим обладнанням.

                –     Порівняння різних методів та технологій у практичних ситуаціях.