Topic outline

 • Про освітній курс

  Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  основна

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  1, 2, 3, 4 семестри

  Обсяг дисципліни

  2-3 кредити в семестр (60-90 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  семінар – 1 година на тиждень (30 годин); самостійна робота – 30-60 годин;

  Мова викладання

  українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

  Семінарські заняття: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Розміщення курсу

  платформа для онлайн підключення:

  Zoom, Google Meet

  https://eduportal.kau.org.ua/course/index.php?categoryid=19


 • Тема 1. Загальна структура наукових досліджень.

  Основні теми семінару:

  –     Концепції наукових досліджень.

  –     Вимоги щодо академічної доброчесності.

  –     Апробація результатів наукових досліджень та принципи Open Science.

  –     Пріоритетні напрямки наукових досліджень в Україні.


 • Тема 2. Формальні характеристики новизни та цінності наукової роботи.

  Основні теми семінару:

  –     Актуальність.

  –     Теоретична цінність.

  –     Практична цінність.

  –     Наукова новизна. • Тема 3. Особливості теоретичних і експериментальних етапів наукового дослідження.

  Основні теми семінару:

  –     Рівні методів наукових досліджень.

  –     Завдання і структура теоретичних досліджень.

  –     Сучасні методи теоретичних досліджень.

  –     Сутність експерименту, загальні вимоги до його проведення.

  –     Класифікація експериментів.

  –     Етапи підготовки наукового експерименту.

 • Тема 4. Структура наукової статті.

  Основні теми семінару:

  –     Види наукових публікацій.

  –     Що має бути відображено в дослідницькій статті?

  –     Загальна структура наукової статті.

  –     Назва, анотація та ключові слова.

  –     Вступ, основна частина, результати та висновки.

  –     Правила оформлення посилань.


 • Тема 5. Структура наукового звіту.

  Основні теми семінару:

  –     Види наукових звітів.

  –     Структурні елементи вступної частини.

  –     Структурні елементи основної частини.

  –     Додатки.


 • Тема 6. Основи технічного письмового тексту.

  Основні теми семінару:

  –     Що таке технічне письмо?

  –     Чітко, лаконічно та переконливо.

  –     Створення ефективного макета документа.

  –     Створення та використання шаблонів.


 • Тема 7. Наукова доповідь.

  Основні теми семінару:

  –     Що таке наукова доповідь?

  –     Підготовка до доповіді.

  –     Страх публічних виступів.

  –     Структура презентації: вступ, основна частина, висновки.

  –     Після доповіді. • Тема 8. Елементи інноваційної діяльності в рамках наукових досліджень.

  Основні теми семінару:

  –     Базові визначення.

  –     Комерціалізація інтелектуальної власності.

  –     Трансфер знань і технологій. • Тема 9. Захист об'єктів інтелектуальної власності.

  Основні теми семінару:

  –    Захист об'єктів інтелектуальної власності: цілі та задачі та методи

  –     Методи захисту об'єктів інтелектуальної власності: патентування, авторське право, захист товарних знаків, ліцензування, суд.

  –     Міжнародні організації та правові акти. • Тема 10. Підготовка пропозицій в рамках проектів Європейської Комісії на прикладі Horizon Europe.

  Основні теми семінару:

  –     Програма Horizon Europe, основні напрямки досліджень.

  –     Основні вимоги до результатів науково-дослідницьких проектів.

  –     Порядок підготовки пропозицій в рамках окремих проектів. • Тема 11. Вітчизняна та міжнародна стандартизація матеріалів та виробів.

  Основні теми семінару:

  –     Основні поняття, терміни та визначення.

  –     Основні принципи державної політики у сфері стандартизації.

  –     Державні стандарти України ДСТУ.

  –     Міжнародна організація зі стандартизації ISO.

  –     Європейський комітет зі стандартизації CEN. • Тема 12. Методи контролю та управління якістю.

  Основні теми семінару:

  –     Основні поняття, терміни і визначення.

  –     Класифікація контролю якості.

  –     Види технічного контролю.

  –     Статистичні методи управління якістю.

  –     Стандарти систем управління.

 • Тема 13. Досконалість наукового проекту.

  Основні теми семінару:

  –     Цілі, задачі та очікувані результати с позиції розвитку сучасного стану науки.

  –     Міждисциплінарний підхід.

  –     Позиціонування роботи з точки зору стану технологічної готовності.

  –     Принципи FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). • Тема 14. Ефект наукового проекту.

  Основні теми семінару:

  –     Оцінка довгострокового ефекту на суспільство.

  –     Алгоритм реалізації ефекту результатів наукової роботи.

  –     Заходи для максимізації ефекту – поширення, використання та комунікація.

  –     Масштаб та значимість наукової роботи. • Тема 15. Якість і ефективність впровадження наукового проекту.

  Основні теми семінару:

  –     Науково-практичні результати роботи.

  –     Діаграма Перта.

  –     Діаграма Ганта.

  –     Ризики для впровадження та шляхи їх подолання.


 • Тема 16. Стендова доповідь.

  Основні теми семінару:

  –         Принципи побудови стендової доповіді.

  –         Вимоги до графічного представлення результатів досліджень.

  –         Типовий порядок проведення стендової доповіді.


 • Тема 17. Доповідь-експромт.

  Основні теми семінару:

  –     Порядок підготовки графічних макетів.

  –     Універсальна структура наукової доповіді.

  –     Універсальні тези, які можуть слугувати основою доповіді-експромту.


 • Тема 18. Доповідь за результатами наукової роботи англійською мовою.

  Основні теми семінару:

  –     Типова наукова термінологія англійською мовою.

  –     Можливі шляхи підготовки доповіді іноземною мовою.

  –     Можливі шляхи ведення дискусії після доповіді. • Тема 19. Основи методології викладання фахових дисциплін у вищий школі.

  Основні теми семінару:

  –     Педагогіка вищої школи, як наука. Цілі та задачі педагога вищої школи.

  –     Етичні вимоги до викладача. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

  –     Методи викладання. Студентоорієнтована система навчання.

  –     Педагогічні стратегії викладання.

  –     Традиції vs інновації.

  –     Тенденції розвитку сучасної вищої освіти. • Тема 20. Анотований звіт за результатами роботи в семестрі.

  Основні теми семінару:

  –     Порядок складання анотованого звіту в залежності від його обєму.

  –     Основні аспекти наукових результатів, які мають бути відображені в анотованому звіті.

  –     Типові приклади формулювання вступу, описання результатів і формальних показників успішності. • Тема 21. Методи аналізу та прогнозування ринку матеріалів

  Основні теми семінару:

  –     Аналіз і прогнозування ринку матеріалів: цілі та завдання

  –     Використання штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН)

  –     Аналіз великих даних (Big Data Analytics)

  –    Геоінформаційні системи (ГІС)

  –   Технологія блокчейну

  –   Екологічний аналіз і відстеження впливу

  –   Інтернет речей (Internet of Things, IoT) • Тема 22. Вибір матеріалу для дослідницьких, інноваційних чи інженерних задач.

  Основні теми семінару:

  –   Фактори, які необхідно враховувати при виборі матеріалу

  –   Властивості матеріалів, що визначають вибір матеріалу для конкретного проекту

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: авіаційна і аерокосмічна промисловість

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: автомобільна промисловість

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: медицина

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: оборонна промисловість

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: будівництво

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: енергетика

  –   Приклади раціонального вибору матеріалів: електроніка

  –   Інструменти та ресурси вибору матеріалів для досліджень і проектів


 • Тема 23. Етичні принципи та академічна доброчесність

  Основні теми семінару:

  –   Академічна доброчесність: визначення та види порушень

  –   Етичні норми діяльності працівників КАУ

  –   Етичні норми діяльності студентів та аспірантів

  –   Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах

  –   Покарання за порушення академічної доброчесності


 • Тема 24. Професійне вигорання при провадженні дослідницької діяльності

  Основні теми семінару:

  –   Визначення професійного вигорання

  –   Симптоми професійного вигорання: фізичні, емоційні, психологічні, поведінкові

  –   Причини професійного вигорання в дослідницькій діяльності

  –   Способи подолання професійного вигорання

  –   Профілактика професійного вигорання
 • Тема 25. Елементи психології наукової діяльності

  Основні теми семінару:

  –   Наукова діяльність, визначення, види.

  –   Психологічні аспекти праці дослідників.

  –   Наукова творчість як частина наукової діяльності.

  –   Мотивація науковця.

  –   Міжособистісні відносини в науковій діяльності.

  –   Ціннісні орієнтири науковця. • Тема 26. Екологічні аспекти фундаментальних і прикладних досліджень в матеріалознавстві

  Highlighted

  Основні теми семінару:

  –   Екологічні аспекти в матеріалознавчих дослідженнях.

  –   LCA-аналіз (аналіз життєвого циклу).

  –   Елементи екологічного аудиту.