Topic outline

 • Курс складається із стислого огляду-класифікації сучасних методів дослідження матеріалів під впливом зовнішніх чинників: температури, тиску, механічного навантаження, магнітних та електричних полів та різних видів опромінення – різноманітні спектроскопічні методи. Більш детально, на прикладах європейських експериментальних інфраструктур, розглянуто способи реалізації високих магнітних полів та їх застосування, синхротронні експерименти та метод фотоелектронної спектроскопії, дифракційні методи та методи тунельної електронної спектроскопії.


 • Лектор: Олександр Кордюк

  Тема на 1.5 лекції: лекція 4 та половина лекції 5.

  • Оже-спектроскопія (Auger electron spectroscopy)
  • Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (XPS): остовні рівні та валентна зона
  • Фотоемісійна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)
   • Фотоефект, фотоелектронний спектр, закони збереження енергії та імпульсу, розділення по енергії, розділення по імпульсу
   • Глибина виходу фотоелектронів
   • Електронна зонна структура: співвідношення невизначенності Гейзенберга, принцип Паулі, зона Брілюена
   • Ферміологія: енергія Фермі, рівень Фермі, імпульс Фермі, поверхня Фермі у 2D та 3D, швидкість Фермі
   • Електронний спектр: квазічастинкова спектральна функція, власна енергія
   • Електронна структура квазі-двовимірних кристалів на прикладі надпровідних купратів та дихалькогенідів
   • Енергетична шкала: температура, надпровідна щілина, зонна щілина, перехід Паєрлса
   • "Матричні елементи" - залежність від енергії та поляризації фотонів
   • Джерела фотонів
   • Синхротронний ARPES-експеримент

  Контрольні питання

  1. В чому різниця між остовними рівнями та валентною зоною?
  2. Як в ARPES-спектрометрі реалізуються розділення по імпульсу і енергії?
  3. Що таке поверхня Фермі, як її визначають експериментально?
  4. Назвати характерні енергетичні шкали: глибина зони, зонна щілина, надпровідна щілина, kT. 
  5. Можливі джерела фотонів та переваги синхротронного випромінювання?