Структура за темами

 • Контрольні питання курсу

  Модель Друде

  • Вивести коефіцієнт електропровідності в моделі Друде
  • Що ця модель не описувала і чому, навпаки, добре описувала закон Відемана-Франца?

  Модель Зоммерфельда

  • Показати, що за статистики Фермі-Дірака електронна теплоємність пропорційна квадрату температури.
  • Що таке EF, kF, vF, поверхня Фермі?
  • Як залежить густина електронних станів (DOS) від енергії в 1D, 2D, 3D?

  Електрони в періодичному потенціалі - зонна структура

  • Що таке граничні умови Борна‑Кармана? Які їх наслідки?
  • Чим визначається зонна щілина у наближенні слабкого потенціала?
  • Чим визначається ширина зони в моделі сильного зв’язку чи перескоків?
  • Як кількість електронів провідності на ел. комірку визначає метал або ізолятор?
  • Побудувати DOS(w) у моделі перескоків до найближчих сусідів для 1D та 2D

  Перехід Паєрлса

  • Чому димеризація має призвести до відкриття нової щілини на рівні Фермі?
  • Де виграш в енергії та як він залежить від температури?
  • Що таке нестинг поверхонь Фермі?
  • Приклади ідеального нестингу в 2D?

  Хвилі зарядової густини в дихалькогенідах перехідних металів та квазікристали

  • Що таке компенсований метал? 
  • Що таке ”нестинг” поверхонь Фермі?
  • Чому залежить від розмірності простору?
  • Що таке співрозмірність?
  • Як визначити ступінь кристалічності квазікристалів?

  Напівкласика

  • В чому головна відмінність класики та напівкласики?
  • Як рухається електрон без розсіювання під дією електричного поля?
  • Як виникає електричний струм?
  • Рух електронів у магнітному полі?

  Спектральна функція

  • Що визначає структуру електронного спектру, а цаме: дисперсію, розмиття, інтенсивність
  • Чим електрон відрізняється від квазіелектрона?
  • Фізичний сенс функції Гріна?
  • Знайти на діаграмах Файнмана: ферміони, бозони, функції Гріна…?

  Високотемпературна надпровідність

  • Чому ртуть? Антикореляція провідності та надпровідності?
  • Механізм БКШ? Чим обмежена температура переходу?
  • Що таке електронна фазова діаграма та псевдощілина у ВТНП?
  • Особливості електронної структури купратів: нод та антинод.
  • Надпровідники на основі заліза: що спільного та відмінного з купратами?