Структура за темами

 • Метою курсу є знайомство студентів із сучасними дослідженнями електронної структури і властивостей низьковимірних систем: квазі-двовимірних і одновимірних кристалів, поверхонь та інтерфейсів, кластерів. Починаючи з огляду можливостей сучасних експериментальних методів (таких як фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням, тунельна Фур'є-спектроскопія, непружне розсіяння нейтронів, та інш.) з візуалізації електронної структури низьковимірних кристалів, викладаються основи і сучасні підходи до вивчення електронних властивостей конденсованих систем, а також їх конкретні застосування при дослідженні проблем високотемпературної надпровідності, магнітного, зарядового та орбітального впорядкування, поверхневих топологічних станів тощо.

  Силабус курсу | Слайди: 2024

  Записи лекцій на YouTube: 202420232022

  Заключні оглядові лекції (2023):   

  • ​Електропровідність
  • Ефект Хола
  • Теплопровідність
  • Закон Відемана-Франца
  • Ефект Зеєбека


  Як мінімум, необхідно вміти вивести коефіцієнт електропровідності в моделі Друде, та розуміти що ця модель не описувала і чому, навпаки, добре описувала закон Відемана-Франца.

  Гіперпосилання: 5 Файли: 2 Тест: 1
  • Від статистики Максвела-Больцмана до Фермі-Дірака
  • Фермі-швидкість, теплоємність та їх внесок у з-н ВідеманаФранца та термоелектрику
  • Парабола вільних електронів та квантування по імпульсу
  • Ферміологія: EF, kF, vF, поверхня Фермі (1D, 2D, 3D)
  • Оцінки kT << EF
  • Густина електронних станів (DOS) в 1D, 2D, 3D


  Як мінімум, необхідно розуміти чому електронна теплоємність є набагато меншою ніж у моделі Друде та вміти розрахувати густину електронних станів в 1D, 2D, 3D.

  Слайди до лекції (2024)

  Гіперпосилання: 2 Файли: 2 Тест: 1
  • ​Вільні електрони з граничними умовами
  • Від хвиль пласких до блохівських. Зона Брілюена
  • Наближення слабкого потенціала та зонна щілина
  • Метод сильного зв’язку ‑ модель перескоків
  • Зонні щілини та модель перескоків у 2D
  • Кількість електронних станів: метал або ізолятор
  • Приклади дискретизації станів у низькорозмірних системах
  • Задача додому: побудувати DOS(w) у моделі перескоків до найближчих сусідів для 1D та 2D


  Як мінімум, необхідно знати в яких одиницях вимірюється обернена ґратка та характерний розмір зони Брілюєна, а також розуміти як змінюється дифракційна картинка зі змінами кристалічної ґратки (при однорідних та періодичних деформаціях, поворотах).

  Як максимум - вміти доводити теорему Блоха. 

  Гіперпосилання: 3 Файли: 4 Тест: 1
  • ​Метод сильного зв'язку
  • Експеримен­тальне визначення коефіцієнтів перескоку
  • Функції Ваньє
  • Метод комірок
  • Методи псевдо­потенціалу
  • Методи розрахунку "з перших принципів": теорія функціоналу густини

  Файл: 1
  • ​Висновки попередньої лекції: зонна щілина, ширина зони, метал чи ізолятор. 
  • Ще про представлення 2‑ та 3‑вимірної дисперсії.
  • Ефект димеризації ‑ нова зонна щілина.
  • 7х7 надструктура поверхні кремнію.
  • Нестинг поверхонь Фермі: 1D, 2D, 3D.
  • Хвилі зарядової густини в дихалькогенідах перехідних металів.

  Гіперпосилання: 2 Файл: 1
  • ​Transition metal dichalcogenides: composition, structure, and applications
  • Квазідвовимірність та електронна структура 
  • CDW in TaSe2: переходи у співрозмірну на неспіврозмірну фази, псевдощілина
  • Нестинг, автокореляція та двохчастинкова спектральна функція
  • Commensurate vs Incommensurate…
  • CDW band gaps
  • Плитки Пенроуза та квазікристали

  Гіперпосилання: 2 Файл: 1 Тека: 1 Тест: 1
  • ​Теорема Блоха ‑ це періодична електронна структура
  • Динаміка блохівських електронів під дією зовнішніх сил
  • Електропровідність: рівняння Больцмана
  • τ-наближення, затухання, власна енергія, спектральна функція
  • Рух електронів поверхнею Фермі в магнітному полі ‑ квантові осциляції
  • Ефeкт Хола та тензор провідності

  URL (веб-посилання): 1 Файл: 1 Тест: 1
  • ​Структура електронного спектру: дисперсія, розмиття, інтенсивність
  • Симуляція спектральної функції
  • Поняття квазічастинок
  • Функція Гріна як геометрична прогресія
  • Одночастункова спектральна функція та власна енергія
  • Концепція Фермі‑рідини Ландау
  • Діаграми Файнмана
  • Кореляція та двохчастинкова функція – функція Ліндгарда
  • Електронна сприйнятливість та спектр спінових флуктуацій

  Гіперпосилання: 2 Файл: 1 Тест: 1
  • ​Історія відкриття надпровідності. Чому ртуть?
  • Антикореляція провідності та надпровідності
  • Мікроскопічна теорія (БКШ). Надпровідна щілина
  • ”Відбитки” фононного спектру
  • Відкриття ВТНП та їх кристалічна структура
  • Електронна фазова діаграма ВТНП та псевдощілина
  • Особливості електронної структури купратів: нод та антинод
  • d-симетрія надпровідної щілини як проблема для рішення рівняння Еліашберга
  • Спарювання спіновими флуктуаціями
  • Надпровідники на основі заліза: кристалічна структура та фазові діаграми
  • Складна електронна структура як ключ до пошуку механізму ВТНП
  • Аналогія з купратами та шляхи підвищення критичної температури

  Гіперпосилання: 2 Файл: 1 Тест: 1
  • ​Квантовий ефект Хола
  • Поверхневі стани та Ефект Рашби
  • Інверсія зон. Топологічні ізолятори (ТІ)
  • Поверхневі ефекти: магнітний монополь?
  • ТІ та надпровідність: майоранівські ферміони
  • Вейлівські напівметали

  Гіперпосилання: 2
 • Контрольні питання курсу

  Модель Друде

  • Вивести коефіцієнт електропровідності в моделі Друде
  • Що ця модель не описувала і чому, навпаки, добре описувала закон Відемана-Франца?

  Модель Зоммерфельда

  • Показати, що за статистики Фермі-Дірака електронна теплоємність пропорційна квадрату температури.
  • Що таке EF, kF, vF, поверхня Фермі?
  • Як залежить густина електронних станів (DOS) від енергії в 1D, 2D, 3D?

  Електрони в періодичному потенціалі - зонна структура

  • Що таке граничні умови Борна‑Кармана? Які їх наслідки?
  • Чим визначається зонна щілина у наближенні слабкого потенціала?
  • Чим визначається ширина зони в моделі сильного зв’язку чи перескоків?
  • Як кількість електронів провідності на ел. комірку визначає метал або ізолятор?
  • Побудувати DOS(w) у моделі перескоків до найближчих сусідів для 1D та 2D

  Перехід Паєрлса

  • Чому димеризація має призвести до відкриття нової щілини на рівні Фермі?
  • Де виграш в енергії та як він залежить від температури?
  • Що таке нестинг поверхонь Фермі?
  • Приклади ідеального нестингу в 2D?

  Хвилі зарядової густини в дихалькогенідах перехідних металів та квазікристали

  • Що таке компенсований метал? 
  • Що таке ”нестинг” поверхонь Фермі?
  • Чому залежить від розмірності простору?
  • Що таке співрозмірність?
  • Як визначити ступінь кристалічності квазікристалів?

  Напівкласика

  • В чому головна відмінність класики та напівкласики?
  • Як рухається електрон без розсіювання під дією електричного поля?
  • Як виникає електричний струм?
  • Рух електронів у магнітному полі?

  Спектральна функція

  • Що визначає структуру електронного спектру, а цаме: дисперсію, розмиття, інтенсивність
  • Чим електрон відрізняється від квазіелектрона?
  • Фізичний сенс функції Гріна?
  • Знайти на діаграмах Файнмана: ферміони, бозони, функції Гріна…?

  Високотемпературна надпровідність

  • Чому ртуть? Антикореляція провідності та надпровідності?
  • Механізм БКШ? Чим обмежена температура переходу?
  • Що таке електронна фазова діаграма та псевдощілина у ВТНП?
  • Особливості електронної структури купратів: нод та антинод.
  • Надпровідники на основі заліза: що спільного та відмінного з купратами?


  URL (веб-посилання): 1 Файл: 1