Структура за темами

 • Загальне

  Метою курсу є знайомство студентів із сучасними дослідженнями електронної структури і властивостей низьковимірних систем: квазі-двовимірних і одновимірних кристалів, поверхонь та інтерфейсів, кластерів. Починаючи з огляду можливостей сучасних експериментальних методів (таких як фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням, тунельна Фур'є-спектроскопія, непружне розсіяння нейтронів, та інш.) з візуалізації електронної структури низьковимірних кристалів, викладаються основи і сучасні підходи до вивчення електронних властивостей конденсованих систем, а також їх конкретні застосування при дослідженні проблем високотемпературної надпровідності, магнітного, зарядового та орбітального впорядкування, поверхневих топологічних станів тощо.

 • Тема 1. Модель Друде

  • ​Електропровідність
  • Ефект Хола
  • Теплопровідність
  • Закон Відемана-Франца
  • Ефект Зеєбека


  Як мінімум, необхідно вміти вивести коефіцієнт електропровідності в моделі Друде, та розуміти що ця модель не описувала і чому, навпаки, добре описувала закон Відемана-Франца.

  URL (веб-посилання): 1Файли: 2
 • Тема 2. Модель Зоммерфельда

  • Від статистики Максвела-Больцмана до Фермі-Дірака
  • Фермі-швидкість, теплоємність та їх внесок у з-н ВідеманаФранца та термоелектрику
  • Парабола вільних електронів та квантування по імпульсу
  • Ферміологія: EF , kF , vF , поверхня Фермі (1D, 2D, 3D)
  • Оцінки kT << EF
  • Густина електронних станів (DOS) в 1D, 2D, 3D


  Як мінімум, необхідно розуміти чому електронна теплоємність є набагато меншою ніж у моделі Друде та вміти розрахувати густину електронних станів в 1D, 2D, 3D.

  URL (веб-посилання): 1Файли: 3
 • Тема 3. Електрони в періодичному потенціалі - зонна структура

  • ​Вільні електрони з граничними умовами
  • Від хвиль пласких до блохівських. Зона Брілюена
  • Наближення слабкого потенціала та зонна щілина
  • Метод сильного зв’язку ‑ модель перескоків
  • Зонні щілини та модель перескоків у 2D
  • Кількість електронних станів: метал або ізолятор
  • Приклади дискретизації станів у низькорозмірних системах
  • Задача додому: побудувати DOS(w) у моделі перескоків до найближчих сусідів для 1D та 2D


  Як мінімум, необхідно знати в яких одиницях вимірюється обернена ґратка та характерний розмір зони Брілюєна, а також розуміти як змінюється дифракційна картинка зі змінами кристалічної ґратки (при однорідних та періодичних деформаціях, поворотах).

  Як максимум - вміти доводити теорему Блоха. 

  Гіперпосилання: 3Файли: 4
 • Тема 3*. Методи розрахунку електронної структури

  • ​Метод сильного зв'язку
  • Експеримен­тальне визначення коефіцієнтів перескоку
  • Функції Ваньє
  • Метод комірок
  • Методи псевдо­потенціалу
  • Методи розрахунку "з перших принципів": теорія функціоналу густини

  Файл: 1
 • Тема 4. Перехід Паєрлса

  • ​Висновки попередньої лекції: зонна щілина, ширина зони, метал чи ізолятор. 
  • Ще про представлення 2‑ та 3‑вимірної дисперсії.
  • Ефект димеризації ‑ нова зонна щілина.
  • 7х7 надструктура поверхні кремнію.
  • Нестинг поверхонь Фермі: 1D, 2D, 3D.
  • Хвилі зарядової густини в дихалькогенідах перехідних металів.

  Гіперпосилання: 2Файл: 1
 • Тема 5-6. Хвилі зарядової густини в дихалькогенідах перехідних металів та квазікристали

  • ​Transition metal dichalcogenides: composition, structure, and applications
  • Квазідвовимірність та електронна структура 
  • CDW in TaSe2: переходи у співрозмірну на неспіврозмірну фази, псевдощілина
  • Нестинг, автокореляція та двохчастинкова спектральна функція
  • Commensurate vs Incommensurate…
  • CDW band gaps
  • Плитки Пенроуза та квазікристали

  Гіперпосилання: 2Файл: 1Тека: 1
 • Тема 7. Напівкласика

  • ​Теорема Блоха ‑ це періодична електронна структура
  • Динаміка блохівських електронів під дією зовнішніх сил
  • Електропровідність: рівняння Больцмана
  • τ-наближення, затухання, власна енергія, спектральна функція
  • Рух електронів поверхнею Фермі в магнітному полі ‑ квантові осциляції
  • Ефeкт Хола та тензор провідності

  URL (веб-посилання): 1Файл: 1
 • Тема 8. Корельовані електронні системи

  • ​Проблема багатьох тіл
  • Метод канонічних перетворень
  • Від електронного газу до Фермі-рідини
  • Поняття квазічастинок
  • Електронна функція Гріна, спектральна функція та власна енергія
  • Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)
  • Співвідношення Крамерса-Кроніга
  • Електрон-фононна взаємодія
  • Двохчастинкова функція - електронна сприйнятливість
  • Непружне розсіювання нейтронів
  • Квазічастинкова інтерференція в FT-STS

  Файл: 1
 • Тема 9. Високотемпературні надпровідники

  • ​Класична надпровідність - модель БКШ
  • Надпровідна щілина
  • Фазова діаграма надпровідних купратів
  • Псевдощілина
  • Електронна структура купратів
  • Про пошук механізму високотемпературної надпровідності
  • Надпровідники на основі заліза
  • Інтерфейсна надпровідність

  Файл: 1
 • Тема 10. Топологічні електронні стани

  • ​Квантовий ефект Хола
  • Поверхневі стани та Ефект Рашби
  • Інверсія зон. Топологічні ізолятори (ТІ)
  • Поверхневі ефекти: магнітний монополь?
  • ТІ та надпровідність: майоранівські ферміони
  • Вейлівські напівметали

  Гіперпосилання: 2