Структура за темами

 • Загальне

  Метою курсу є знайомство студентів із сучасними дослідженнями електронної структури і властивостей низьковимірних систем: квазі-двовимірних і одновимірних кристалів, поверхонь та інтерфейсів, кластерів. Починаючи з огляду можливостей сучасних експериментальних методів (таких як фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням, тунельна Фур'є-спектроскопія, непружне розсіяння нейтронів, та інш.) з візуалізації електронної структури низьковимірних кристалів, викладаються основи і сучасні підходи до вивчення електронних властивостей конденсованих систем, а також їх конкретні застосування при дослідженні проблем високотемпературної надпровідності, магнітного, зарядового та орбітального впорядкування, поверхневих топологічних станів тощо.

 • Тема 1. Модель Друде (наближення електронного газу)

  • ​Електропровідність
  • Теплопровідність
  • Закон Відемана-Франца
  • Ефект Хола


  Як мінімум, необхідно вміти вивести коефіцієнт електропровідності в моделі Друде, та розуміти що ця модель не описувала і чому, навпаки, добре описувала закон Відемана-Франца.

  Тека: 1Файл: 1
 • Тема 2. Модель Зоммерфельда

  • ​Статистика Фермі
  • Електронна теплоємність
  • Співвідношення Гейзенберга та дисперсія електронних станів
  • Принцип Паулі та рівень Фермі
  • Густина електронних станів в 1D, 2D, 3D


  Як мінімум, необхідно розуміти чому електронна теплоємність є набагато меншою ніж у моделі Друде та вміти розрахувати густину електронних станів в 1D, 2D, 3D.

  Файли: 3
 • Тема 3. Електрони в періодичному потенціалі

  • ​Теорема Блоха
  • Обернена ґратка
  • Зона Брілюена
  • Дифракція низькоенергетичних електронів (LEED)


  Як мінімум, необхідно знати в яких одиницях вимірюється обернена ґратка та характерний розмір зони Брілюєна, а також розуміти як змінюється дифракційна картинка зі змінами кристалічної ґратки (при однорідних та періодичних деформаціях, поворотах).

  Як максимум - вміти доводити теорему Блоха. 

  Файли: 3URL (веб-посилання): 1
 • Тема 4. Електронна зонна структура

  • ​Наближення слабкого потенціалу
  • Зонна щілина
  • Метали та діелектрики
  • Густина електронних станів
  • Поверхня Фермі
  • Топологічний перехід Ліфшиця

  Файл: 1URL (веб-посилання): 1
 • Тема 5. Напівкласика

  • ​τ-наближення
  • Електропровідність
  • Вплив магнітного поля
  • Ефект Хола у сильних та слабких магнітних полях та магнетоопір
  • Осциляції коефіцієнта Хола
  • Ефект де Гааза - ван Альфена

 • Тема 6. Методи розрахунку електронної структури

  • ​Метод сильного зв'язку
  • Експеримен­тальне визначення коефіцієнтів перескоку
  • Функції Ваньє
  • Метод комірок
  • Методи псевдо­потенціалу
  • Методи розрахунку "з перших принципів": теорія функціоналу густини

  Файл: 1
 • Тема 7. Хвилі зарядової густини (CDW)

  • ​Перехід Пайерлса
  • Аномалія Кона
  • Роль флуктуацій
  • CDW в дво-вимірних системах
  • Хвилі зарядової густини у діхалькогенідах перехідних металів
  • Інші електронні впорядкування
  • Замощення Пенроуза та квазікристали

  Файли: 2Тека: 1
 • Тема 8. Корельовані електронні системи

  • ​Проблема багатьох тіл
  • Метод канонічних перетворень
  • Від електронного газу до Фермі-рідини
  • Поняття квазічастинок
  • Електронна функція Гріна, спектральна функція та власна енергія
  • Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)
  • Співвідношення Крамерса-Кроніга
  • Електрон-фононна взаємодія
  • Двохчастинкова функція - електронна сприйнятливість
  • Непружне розсіювання нейтронів
  • Квазічастинкова інтерференція в FT-STS

  Файл: 1
 • Тема 9. Високотемпературні надпровідники

  • ​Класична надпровідність - модель БКШ
  • Надпровідна щілина
  • Фазова діаграма надпровідних купратів
  • Псевдощілина
  • Електронна структура купратів
  • Про пошук механізму високотемпературної надпровідності
  • Надпровідники на основі заліза
  • Інтерфейсна надпровідність

  Файл: 1
 • Тема 10. Топологічні електронні стани

  • ​Квантовий ефект Хола
  • Поверхневі стани та Ефект Рашби
  • Інверсія зон. Топологічні ізолятори (ТІ)
  • Поверхневі ефекти: магнітний монополь?
  • ТІ та надпровідність: майоранівські ферміони
  • Вейлівські напівметали

  Гіперпосилання: 2