Структура за темами

 • Опис дисципліни

  Дисципліна “Основи фізіології, біології та анатомії” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 2 семестрі, метою якої є ознайомлення слухачів із закономірностями анатомічної та функціональної організації нервової системи як координатора функціонування організму як цілісної системи, формування уявлення про нейрофізіологічний субстрат психічних явищ та поведінки, механізми регуляції фізіологічних функцій, ознайомилення із головними методами дослідження функцій ЦНС, а також дати уявлення про найбільш важливі розлади її роботи.

 • Загальні анатомічні поняття

  Загальні анатомічні поняття і терміни. Загальна характеристика нервової системи. Центральний і периферійний відділи. Соматична і автономна нервова система. Нейрон як структурно-функціональна одиниця нервової системи. Загальний план будови нейрона. Поняття про нервові вузли (ганглії), нерви, провідні шляхи. Особливості будови нейронів різних функціональних груп (аферентні, еферентні, інтернейрони). Будова нервів. Головні периферичні нервові вузли та нервові сплетіння. Будова нервово-м'язового закінчення.


  URL (веб-посилання): 1
 • Будова спинного мозку

  Загальна будова спинного мозку. Сегментарність. Сіра і біла речовина. Передні і задні корінці. Спинальні ганглії. Основні ядра сірої речовини. Будова рефлекторних дуг спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку. Функціональна організація ядер сірої речовини спинного мозку: сенсорні і моторні групи ядер, їх основні зв’язки. Особливості будови сірої речовини сегментів різних відділів: зв’язок з будовою тіла людини.


 • Будова стовбура головного мозку та мозочка

  Загальний план будови головного мозку людини. Стовбур мозку, мозочок, півкулі великого мозку. Шлуночки мозку. Черепно-мозкові нерви: класифікація, особливості іннервації Основні ядра довгастого мозку, їх анатомічна та функціональна класифікація. Основні ядра вароліїва моста. Провідні шляхи моста. Загальна будова стовбура головного мозку людини. Стовбурові ядра черепно-мозкових нервів: їх розміщення, топологія, зв’язки, класифікація.

  Мозочок: макроскопічна будова, частки, ядра, нейрональна організація кори. Особливості його аферентних і еферентних зв’язків. Середній мозок: покрівля, основа, чорна речовина, червоне ядро, чотиригорбикове тіло. Рефлекторні дуги, що замикаються на рівні середнього мозку. • Будова проміжного мозку

  Таламус, метаталамус, гіпоталамус та епіталамус. Анатомічна і функціональна класифікація таламічних ядер. Особливості зв’язків таламуса з корою великих півкуль, стовбуровими структурами та периферичною частиною аналізаторів. Основні ядра епіталамуса і метаталамуса. Основні ядра гіпоталамуса, особливості його зв’язків із гіпофізом. Основні ядра проміжного мозку: особливості їх розташування, топології, зв’язків з іншими структурами.


 • Будова кінцевого мозку

  Основні ядра кінцевого мозку: розташування, будова, зв’язки з іншими структурами. Роль основних ядер в регуляції моторної діяльності, навчанні, когнітивній діяльності. Кора великих півкуль, поняття про стратифікацію, особливості будови стародавньої, старої і нової кори. Лімбічні структури: гіпокамп, амигдала, поясна звивина та інші. Роль лімбічних структур в мотиваційно-емоційній діяльності головного мозку. Роль гімокампу в процесах запам'ятовування та просторової навігації. Цитоархітектоніка неокортекса. Функціональна класифікація неокортикальних структур: центральні кінці аналізаторів, моторні, асоціативні поля – розташування і особливості будови.


 • Загальні принципи побудови функціональних систем

  Поняття про функціональні системи. Основні функціональні блоки нервової системи людини: сприйняття і аналізу інформації, прогнозування і прийняття рішень, формування програми дій. Збудження і гальмування як основні процеси у нервовій системі, їх властивості. Принцип домінанти. Принципи формування нервових мереж. Синаптична інтеграція. Принцип спільного кінцевого шляху. Загальні принципи сенсорного аналізу.


 • Сенсорні системи

  Будова та функції сітківки. Процеси аналізу зорової інформації на рівні сітківки, таламуса, зорової кори.

  Периферійна частина слухового аналізатора. Провідникові шляхи слухового аналізатора (система бічної петлі). Принципи аналізу слухової інформації у корі великих півкуль. Периферійна частина смакової сенсорної системи. Провідникові шляхи смакової чутливості. Периферійна частина нюхового аналізатора. Нюхові структури кінцевого мозку.

  Система присередньої петлі (система заднього стовпа). Система спинномозкової петлі (передньо-бічна система). Система трійчастої петлі. Принципи аналізу сомато-сенсорної інформації в корі великих півкуль. Периферійна частина вестибулярного аналізатора. Стовбурові структури вестибулярної системи та їхні головні зв’язки. • Рухова діяльність та її контроль

  Загальні принципи контролю рухової діяльності. Спинальний контроль рухів. Генератори моторних патернів. Стовбурові соматичні моторні ядра та відповідні рефлекси. Роль мозочка в контролі рухів. Базальні ганглії та контроль моторних функцій. Моторна кора та пірамідні тракти. Екстрапірамідні моторні системи.


  Гіперпосилання: 2
 • Психофізіологія

  Поведінка вроджена та набута. Адаптивність набутої поведінки. Зв’язок рівня розвитку нервової системи та складності поведінки. Класифікація поведінкових актів. Вроджена поведінка — безумовні рефлекси. Набута поведінка — типи навчання. Умовні рефлекси, правила вироблення, фізіологічні механізми, класифікація. Лабораторні методи аналізу поведінки.

  Поняття про пам’ять. Фізіологічні механізми пам’яті. Синаптична пластичність як нейронний механізм навчання. Класифікація форм пам’яті. Роль гіпокампу у формуванні декларативної пам’яті.

  Поняття про емоції. Нарис еволюції емоціогенних структур мозку. Лімбічні структури як мозковий субстрат емоційних реакцій.

  Поняття свідомості та притомності. Дефолтний режим роботи мозку. Поняття про сон як змінений стан свідомості, фази сну, їх характеристики. Фізіологічне значення сну. Мозкові структури, задіяні в регуляції сну (сомногенні структури). Розлади сну та їх зв'язок з психічними функціями. Роль префронтальної кори в організації поведінки та інтегративній діяльності нервової системи. Мовні зони мозку.  Гіперпосилання: 5
 • Контроль вісцеральних систем

  Автономна нервова система. Будова і функції симпатичної і парасимпатичної нервової системи. Будова рефлекторних дуг вегетативних рефлексів. Центральні структури автономної нервової системи. Функціональна організація гіпоталамусу. Гіпоталамо-гіпофізарна система.


 • Медіаторні системи

  Просторовий розподіл нейронів, що продукують різні медіатори, у ЦНС. Головні медіаторні системи: ацетилхолінова, дофамінова, серотонінова, норадреналінова. Мінорні медіатори.