Topic outline

 • Про освітній курс

  Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  За вибором

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 години на тиждень (30 годин); семінарські – 1 годин на тиждень (15 год); самостійна робота – 105 годин

  Мова викладання

  українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М. Францевича НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).  Лектор: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com

  докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net

  Семінарські заняття: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com

  докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom, Google Meet


 • Лекція 1: Проект і управління проектом

  Основні теми Лекції:

  –  основні поняття та визначення;

  –  проектний трикутник та інші моделі якості проектів;

  –  етапи проекту;

  –  види проектів;

  –  управління програмою, портфелем;

  –  контекст (середовище) проекту;

  –  керівник проекту. • Лекція 2: Життєвий цикл проекту

  Основні теми Лекції:

  –  основні поняття та визначення;

  –  фази проекту, зв'язки між фазами проекту;

  –  вплив організації на управління проектами;

  –  стейкхолдери;

  –  команда проекту;

  –  групи процесів управління проектом. • Лекція 3: Управління інтеграцією та змістом проекту

  Основні теми Лекції:

  –  загальна схема процесів управління інтеграцією проекту;

  –  розробка статуту проекту та плану управління проектом;

  –  управління роботами проекту, інтегрований контроль змін;

  –  моніторинг і контроль робіт проекту;

  –  закриття проекту чи фази;

  –  планування управління змістом, збір вимог і визначення змісту;

  –  створення ієрархічної структури робіт, підтвердження та контроль змісту.


 • Лекція 4: Управління термінами, вартістю та якістю проекту

  Основні теми Лекції:

  –  управління термінами проекту;

  –  планування управління вартістю;

  –  оцінка вартості проекту, визначення бюджету та контроль вартості;

  –  планування управління якістю проекту;

  –  забезпечення та контроль якості проекту. • Лекція 5: Управління людськими ресурсами та комунікаціями проекту

  Основні теми Лекції:

  –  планування управління людськими ресурсами;

  –  набір і розвиток команди проекту;

  –  управління командою проекту;

  –  планування управління комунікаціями;

  –  управління комунікаціями;

  –  контроль комунікацій. • Лекція 6: Управління ризиками проекту

  Основні теми Лекції:

  –  планування управління ризиками;

  –  ідентифікація ризиків;

  –  якісний аналіз ризиків;

  –  кількісний аналіз ризиків;

  –  планування реагування на ризики;

  –  контроль ризиків. • Лекція 7. Основи управління науковими проектами

  Основні теми Лекції:

  –  Загальний огляд основних напрямів, які будуть вивчатись в Блоці ІІ;

  –  Базові поняття необхідні для засвоєння курсу по управлінню науковими проектами • Лекція 8. Аналіз сучасних тенденцій розвитку наукових напрямів в матеріалознавстві

  Основні теми Лекції:

  –  Запит на нові технології та матеріали;

  –  Аналіз сучасних запитів на нові матеріали та технології їх отримання в Україні та світі • Лекція 9. Аналіз ринку матеріалів

  Основні теми Лекції:

  –  Запит на нові матеріали та тенденції розвитку вже відомих матеріалів та технологій в розрізі їх галузевого використання;

  –  Визначення актуальності дослідження на основі маркетингового аналізу. • Лекція 10. Вступ до формування проектної пропозиції

  Основні теми Лекції:

  –  Пошук відкритих конкурсів за напрямом досліджень;

  –  Робота з конкурсними умовами;

  –  Аналіз відповідності напряму досліджень конкурсним умовам. • Лекція 11. Формування наукових груп

  Основні теми Лекції:

  –  Роль дослідника в науковому колективі;

  –  Особливості формування наукових колективів в національних та міжнародних конкурсах;

  –  Роль керівника та відповідальних виконавців в проекті. • Лекція 12. Структура проєктної пропозиції

  Основні теми Лекції:

  –  Види проектних пропозицій;

  –  Особливості заповнення проєктних пропозицій в різних конкурсах та програмах;

  –  Захист інтелектуальної власності. • Лекція 13. Презентація проекту

  Основні теми Лекції:

  –  Структура презентації проектної пропозиції;

  –  Особливості формування презентації в залежності від типу конкурсу та конкурсних вимог;

  –  Аудіовізуальне сприйняття інформації. • Лекція 14. Звіти в науковій сфері

  Основні теми Лекції:

  –  Види звітів;

  –  Написання звітів та форми подання звітної інформації;

  –  Рецензування звітів. Оприлюднення результатів роботи.