• Тема 1. Сили зв’язку та внутрішня будова твердих тіл

  1.      Сили взаємодії між атомами та молекулами, класифікація твердих тіл (за типами зв’язку: йонний, ковалентний, металічний, Ван-дер-Ваальсів; поліморфізм; моно- і полікристалічні, аморфні; близький і далекий атомні порядки).

  2.      Трансляційна симетрія; кристалічна ґратниця, базис; типи кристалічних ґратниць (ґратниці Браве, сингонії), періодичні граничні умови Борна-Кармана.

  3.      Анізотропія твердих тіл. Індекси кристалографічних вузлів, напрямів і площин (індекси Міллера), системи еквівалентних кристалографічних напрямів, рівняння кристалографічної площини (напрямні косинуси).

  4.      Обернена ґратниця, зв’язок базисних векторів оберненої та прямої ґратниць та об’єми їх елементарних комірок, принцип побудови елементарної комірки Вігнера–Зейтца та зон Бриллюена.

  5.      Дифракція випромінювань на кристалічній ґратниці, умова Вульфа–Брегга; рентгеноструктурний аналіз, особливості дифракції на полікристалах.

 • Тема 4. Електричні, оптичні та магнітні властивості твердих тіл

  1.      Кінетичне рівняння, час релаксації, рухливість носіїв заряду; квантова теорія електропровідності металів, причини виникнення електричного опору, залишковий електроопір.

  2.      Кінетичні коефіцієнти (електронна теплопровідність, термоелектричні явища, ефект Холла, магнетоопір).

  3.      Оптичні властивості твердих тіл (дисперсія і поглинання, поглинання ґратницею, міжзонні переходи, скін-ефект).

  4.      Надпровідність (надпровідники І і ІІ роду, критичне магнітне поле та критичний струм, основи теорії БКШ, куперівські пари).

  5.      Магнітна проникність середовища, діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики.

  6.      Сильно взаємодіючі електрони (колективні ефекти в магнетизмі та надпровідності).

  Тема 3. Квазічастинкові збудження в твердих тілах