Знати: найбільш поширені моделі фазових переходів і методи дослідження статистично-термодинамічних і кінетичних характеристик побудованих моделей; сучасні уявлення про атомарно-електронну будову функціональних матеріалів, квантові та статистичні причини закономірностей їх рівноважних і нерівноважних властивостей, статистичну термодинаміку і фізичну кінетику фазових перетворень, сучасні адекватні теоретичні моделі і методи дослідження явищ (структурних, механічних, теплових, електричних і магнетних), що відбуваються при фазових переходах у матеріалах, насамперед, функціонального призначення.

Вміти: оцінювати основні фізичні параметри фазових перетворень, вибирати моделі опису, розробляти основи нових і розширювати межі застосовності наявних метод кількісного дослідження станів функціональних матеріалів для з’ясування особливостей їхніх структурних, механічних, електричних, магнітних, оптичних властивостей в умовах фазових переходів, використовувати їх для характеризації (з урахуванням розвитку експериментальної бази і новітніх потреб застосувань) матеріалів, що створюються, самостійно вивчати і творчо використовувати наукову літературу з даної дисципліни.