Знати: сучасні уявлення про роль електрон-електронної взаємодії у формуванні фізичних властивостей систем з вузькими енергетичними зонами та зв’язок електронної структури сильно корельованих систем (СКС) з ефектами локалізації та делокалізації носіїв заряду та спіну, про їхні рівноважні властивості та причини і закономірності фазових перетворень в СКС, про сучасні експериментальні та теоретичні методи дослідження електронних структури та властивостей функціональних матеріалах на основі СКС.

Вміти: обирати адекватні підходи для опису СКС, розробляти основи нових і розширювати межі застосовності наявних методів кількісного та якісного дослідження основного та збудженого станів СКС для з’ясування особливостей їхніх структурних, теплових, електричних, магнітних та оптичних властивостей, у тому числі за умов впливу зовнішнього магнітного поля, зміни тиску, температури або концентрації домішок, використовувати їх для пояснення та передбачення фізичних властивостей нових матеріалів сучасних технологій, самостійно вивчати і творчо використовувати наукову літературу.