Знати: особливості наноструктур та їх переваги при створенні матеріалів різного функціонального призначення; головні напрями використання наноматеріалів; основні етапи розвитку і сучасні проблеми створення та застосування наноматеріалів в різних галузях промисловості; класифікацію наноматеріалів; вплив наноматеріалів на живий організм; розмірні ефекти і зміни фізико-хімічних, фізико-механічних та біологічних властивостей матеріалів при їх переході у нанорозмірний діапазон.

Вміти: проводити дослідження фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей наноматеріалів; готувати різні порошкові суміші; дати оцінку структурі одержаних матеріалів на підставі результатів мікроскопічного та електронно-мікроскопічного аналізів; проводити розрахунки структури за існуючими комп’ютерними програмами; вміти планувати експерименти та проводити розрахунки, виходячи з одержаних експериментальних даних; самостійно вивчати і творчо використовувати наукову літературу з даної дисципліни.