Знати: сучасні уявлення про атомну і електронну будову наноструктур, новітні відкриття в області природознавства і сучасні проблеми фізики; методи отримання вільних кластерів, графену, фулеренів, вуглецевих нанотрубок, наночастинок, формування кластерних систем і способів їх компактування, принципи формування тонкоплівкових структур; особливості атомної і електронної будови кластерів, наночастинок і каркасних наноструктур, кластерні моделі, властивості кластерів і наночастинок; фізичну природу явищ і ефектів в кластерах, наночастинках і каркасних структурах, фізичні фактори, які є специфічними для кластерів і малих частинок.

Вміти: застосувати на практиці знання про класифікацію, загальні фізичні ознаки наноматеріалів та критерії визначення поняття наноструктури; зазначити і пояснити фізичні фактори, ефекти і явища, які характерні для кластерів і малих частинок; використовувати на практиці фізичні поняття, судження, закони і моделі опису для кластерних і наноструктурних систем та їх механічних, теплофізичних, оптичних і магнітних властивостей; самостійно вивчати і творчо використовувати наукову літературу з даної дисципліни, робити аналітичний огляд технологій одержання та досліджень властивостей наноструктурних матеріалів і систем.