Знати: про визначну роль поверхні і поверхневих потенціальних бар’єрів для роботи електронних приладів і перетворювачів різних  видів електромагнітної енергії в електричну; особливості атомної будови поверхні і границь розділу, формування потенціальних бар’єрів, вплив на електронні явища і процеси, та емісійно-адсорбційні властивості в металах і напівпровідниках; природу адсорбційних сил, основні положення теорій фізичної і хімічної адсорбції та роль адсорбції в гетерогенному каталізі; закономірності фото-, термо- і автоелектронної емісії.

Вміти: будувати енергетичні діаграми вільної поверхні і поверхні розділу плівки з підкладкою (метал-напівпровідник, метал-діелектрик-напівпровідник); розраховувати перерозподіл заряду, потенціалу і поля на поверхні і границях розділу; визначати роботу виходу електронів при фото-, термо- і автоелектронній емісії; будувати ізотерми адсорбції Ленгмюра і визначати концентрацію адсорбата; розраховувати енергію адсорбції, довжину молекул та їх посадочну площу на поверхні.