Знати: сучасні уявлення про фізичні механізми деформації та руйнування матеріалів з різним типом міжатомного зв‘язку та атомної структури: кристалічні, квазікристалічні та аморфні матеріали, наноструктуровані матеріали, механічну поведінку матеріалів в широкому інтервалі температур та при різній швидкості навантаження, сучасні дислокаційні уявлення щодо механізму пластичної деформації, сучасні адекватні теоретичні моделі та методи дослідження механічних властивостей та структурного стану матеріалів.

Вміти: вибирати моделі теоретичного опису процесів деформації та руйнування, розробляти основи нових моделей і розширювати межі застосування наявних моделей, досліджувати дислокаційну, зеренну та нанорозмірну структуру матеріалів, розробляти матеріали із заданим рівнем механічних властивостей (з урахуванням розвитку експериментальної бази та новітніх потреб застосувань), самостійно вивчати та творчо використовувати наукову літературу з фізики міцності та пластичності.