Знати: основні поняття та досягнуті результати фізики твердого тіла та методи теоретичного обчислення й експериментального дослідження атомової й електронної структури твердих тіл, квантові закономірності руху носіїв заряду, основні типи міжчастинкових взаємодій у твердих тілах, концепцію квазичастинок, колективної надпровідної динаміки та динаміки спінів у твердих тілах.

Вміти: описувати структурні, механічні, теплові, електричні, магнітні й оптичні явища в твердих тілах, оперувати поняттями «нелокалізовані збудження» та «квазічастинка», пояснювати поведінку твердотільних елементів мезоскопічних і наномасштабних структур, у тому числі елементів з магнітним впорядкуванням або (над)провідними властивостями.