Викладаються основні поняття та досягнуті результати фізики твердого тіла та методи теоретичного обчислення й експериментального дослідження атомової й електронної структури твердих тіл, квантові закономірності руху носіїв заряду, основні типи міжчастинкових взаємодій у твердих тілах, концепцію квазичастинок, колективної надпровідної динаміки та динаміки спінів у твердих тілах.

Огляд сучасних проблем фізичного матеріалознавства, моделей процесів і явищ в матеріалах, методів дослідження і оцінки властивостей матеріалів. Розглядається кореляція між кристалічною структурою та її дефектами і властивостями твердих тіл, теорія дифузії, фазові діаграми, матеріали з пам'яттю форми. Серед методів, детально обговорюється ефект Месбауера та рентгенодифракційні методи дослідження структури матеріалів.


Курс складається із стислого огляду-класифікації сучасних методів дослідження матеріалів під впливом зовнішніх чинників: температури, тиску, механічного навантаження, магнітних та електричних полів та різних видів опромінення – різноманітні спектроскопічні методи. Більш детально, на прикладах європейських експериментальних інфраструктур, розглянуто способи реалізації високих магнітних полів та їх застосування, синхротронні експерименти та метод фотоелектронної спектроскопії, дифракційні методи та методи тунельної електронної спектроскопії.

Лабораторний практикум до курсу "Фізичні методи дослідження матеріалів"

Керівник: Олександр Кордюк