Викладаються основні поняття та досягнуті результати фізики твердого тіла та методи теоретичного обчислення й експериментального дослідження атомової й електронної структури твердих тіл, квантові закономірності руху носіїв заряду, основні типи міжчастинкових взаємодій у твердих тілах, концепцію квазичастинок, колективної надпровідної динаміки та динаміки спінів у твердих тілах.

Знати: найбільш поширені моделі структурних перетворень і фазових переходів, методи дослідження статистично-термодинамічних і кінетичних характеристик таких моделей; сучасні уявлення про атомарно-електронну будову функціональних матеріалів, квантові та статистичні причини закономірностей їхніх рівноважних і нерівноважних властивостей, статистичну термодинаміку та фізичну кінетику фазових перетворень, сучасні адекватні теоретичні моделі та методи дослідження явищ (структурних, механічних, теплових, електричних, магнетних, оптичних), що відбуваються при фазових переходах у матеріалах, насамперед, функціонального призначення.

Вміти: оцінювати основні фізичні параметри фазових перетворень, вибирати моделі опису, розробляти основи нових і розширювати межі застосовності наявних метод кількісного дослідження станів функціональних матеріалів для з’ясування особливостей їхніх структурних, механічних, теплових, електричних, магнітних, оптичних властивостей в умовах фазових переходів, використовувати їх для характеризації (з урахуванням розвитку експериментальної бази та новітніх потреб застосувань) матеріалів, що створюються, самостійно вивчати та творчо використовувати наукову літературу з даної дисципліни.